Arbejdsskadestyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1989 under Arbejdsministeriet.
Fortsættes 2016 som: som: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under ATP.
Forsat fra: Arbejderforsikringsrådet.
Nu under Beskæftigelsesministeriet.
AMVAB - Beskæftigelsesministeriet : Samlet rapport, 2005. / : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for og varetager implementeringen af og opfølgningen på den beskæftigelsespolitiske indsats i Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne, samt fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af den enkelte arbejdsformidling. Arbejdsmarkedsstyrelsen fungerer ligeledes som daglig leder af AF. Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgave er at understøtte et smidigt og velfungerende arbejdsmarked.
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring), 2016
Se også: Arbejde : arbejdsløs ; socialpolitik.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Redegørelse om kviksølv mv. på Grindstedværket og BASF i Grenå. / : Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, 2008.
Den 6. juni 2008 bragte 3F på sin hjemmeside og i Fagbladet 3F en række artikler om, at arbejderne på Grindstedværket igennem 15 år blev udsat for høje eksponeringer af kviksølv. DR fulgte op på historien den 8. juni 2008.
Virksomheden har produceret forskellige kemiske produkter, hvortil der brugtes mange farlige kemiske stoffer og materialer. Virksomheden har bl.a. anvendt organiske opløsningsmidler, ammoniak, klor, brom, saltsyre, natriumbromid, svovlsyre, eddikesyre, eddikesyreanhydrid, methanol, æter, natronhydroxid, natrium og formaldehyd. De forskellige stoffer er giftige, brandfarlige, eksplosive, ætsende og/eller kræftfremkaldende.
Bilag 1: Grænseværdier for kviksølv og bly.
Bilag 14 Andre steder med produktion ved hjælp af kviksølv.
Kviksølvmålinger i urin på medarbejdere på danske virksomheder i perioden 1949-1983.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page