Arbejdsnævnet

Historisk nævn oprettet 1921 under: Indenrigsministeriet.
Forsættes 1970 som Landsarbejdsnævnet,
Forsættes 1993 som: Landsarbejdsrådet.
Forsat fra: Arbejdsløshedsnævnet
Arbejdsdirektørens Indberetning til Indenrigsministeriet (vedrørende Arbejdsløshedsforsikringen og Arbejdsløshedsfonden) for Regnskabsaaret 1921—22. (1. April 1921—31. Marts 1922.)
Herunder: "60 Dages Reglen" under Lock-outen 1922 og Bekendtgørelse vedrørende Nødhjælpsarbejder
Ved Lov Nr. 529 af 22. December 1921 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. oprettedes et Arbejdsnævn bestaaende af 3 Afdelinger. Den første Afdeling, Afdeling A., har til Opgave at beskæftige sig med Arbejdsanvisningen, anden Afdeling, Afdeling B., der er en Fortsættelse af det i Henhold til Lov af Vi 1920 bestaaende Arbejdsløshedsnævn, har til Opgave at beskæftige sig med Forhold vedrørende Arbejdsløshedsforsikringen, medens den sidste Afdeling, Afdeling C, beskæftiger sig med Forhold vedrørende den ekstraordinære Arbejdsløshed. Arbejdsdirektøren kan derhos indkalde Nævnsafdelingerne til samlet Møde til Drøftelse af Spørgsmaal af mere almindelig Interesse.
Se også: Arbejdsløs.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page