Gustave Doré: Sisofysarbejde

beskæftigelsespolitik

Den politik, som søger at få arbejdsløse i arbejde.
Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkningerJobcentrenes effektivitet, 2018.
Danmarks 94 jobcentre har til opgave at hjælpe ledige borgere i job eller tættere på et job gennem uddannelse eller opkvalificering. Udgifterne til offentlig forsørgelse af de ledige (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension mv.) udgjorde 53 mia. kr. (2018-priser) i 2017. Hertil kom-mer statslige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats på ca. 13 mia. kr.
Undersøgelsen viser, at Beskæftigelsesministeriet løbende overvåger og analyserer jobcentrenes beskæftigelsesindsats og -resultater, herunder stiller data til rådighed for kommunerne, så et jobcenter kan sammenligne sine resultater med andre jobcentre med tilsvarende socioøkonomiske rammevilkår. Ministeriets analyser har vist, hvor mange ledige jobcentre-ne får i beskæftigelse, men ikke hvor mange udgifter der er forbundet hermed, dvs. hvor effektive jobcentrene er.
I 2016 var der ifølge tal fra jobindsats.dk 360.000 fuldtidspersoner på offentlig for-sørgelse under beskæftigelsesindsatsen (ekskl. førtidspension, fleksjob, efterløn, fol-kepension og SU). De offentlige forsørgelsesudgifter udgjorde for denne gruppe 55 mia. kr. samme år. Finansministeriet har i rapporten Aktiv beskæftigelsesindsats fra maj 2018 offentliggjort, at de statslige udgifter til den aktive indsats udgjorde ca. 13 mia. kr. i 2016, hvilket var en stigning på ca. 3 mia. kr. siden 2007. Beskæftigelsesmi-nisteriet har endvidere oplyst, at udgifterne til den aktive indsats udgjorde det sam-me i 2017, mens udgifterne til offentlig forsørgelse var 53 mia. kr. (2018-priser). Med det høje udgiftsniveau er det vigtigt, at Beskæftigelsesministeriet understøtter, at kommunerne kan forvalte de statslige midler ud fra skyldige økonomiske hensyn, og derved tilskynder, at jobcentrene er så effektive som muligt.
Se også: Socialpolitik.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page