Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark, danske ministerier

Aktuelle og historiske danske ministerier efter indførslen af ministerial-systemet 1848-. De fleste senere ministerier er oprettes ved deling af Indenrigsministeriet eller Finansministeriet.

Current and historical Danish ministries after the introduction of the ministerial system, 1848. Later ministries are created by division of the Ministry of Interior or the Ministry of Finance

Actuelles et historiques des ministères danois après l'introduction du système ministériel, 1848. La plupart des ministères sont créés ces dernières par la division du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances

Ministerios daneses actuales e históricos después de la introducción del sistema ministerial de 1848. Ministerios más recientes son creados por la división del Ministerio del Interior o el Ministerio de Finanzas.

Aktuelle und historische dänischen Ministerien nach der Einführung des ministeriellen Anlage, 1848. Neueste Ministerien werden durch Teilung des Innenministeriums oder des Finanzministeriums erstellt

 1. Arbejds- og Boligministeriet, 1949-1950
 2. Arbejdsministeriet, 1957-2001
 3. Beskæftigelsesministeriet, 2001-.
 4. Bolig- og Byministeriet, 1998
 5. Boligministeriet, 1947-1998
 6. Budgetministeriet, 1971-1973
 7. By- og Boligministeriet, 1998-2001
 8. Børne- og Socialministeriet, 2016-.
 9. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2015-.
 10. Energiministeriet, 1979-1994
 11. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2011-2016
 12. Erhvervsministeriet, 1994-.
 13. Finansministeriet, 1848-.
 14. Fiskeriministeriet, 1947-1994
 15. Forsknings- og Teknologiministeriet, 1993-1996
 16. Forskningsministeriet, 1996-2000
 17. Forsyningsministeriet, 1947
 18. Forsvarsministeriet, 1950-.
 19. Handelsministeriet, 1914-1979
 20. Indenrigs- og Boligministeriet, 1950-1955
 21. Indenrigs- og Socialministeriet, 2007-2010
 22. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2001-2011
 23. Indenrigsministeriet, 1848-2001
 24. Industri- og Samordningsministeriet, 1994
 25. Industriministeriet, 1979-1994
 26. IT- og Forskningsministeriet
 27. Justitsministeriet
 28. Kirkeministeriet, 1916-.
 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2007-2011
 30. Klima- og Energiministeriet, 2011-2015
 31. Klimaministeriet, 2007-2011
 32. Kommunikationsministeriet, 1987-1994
 33. Krigsministeriet, 1848-1950. Nu: Forsvarsministeriet.
 34. Kultur- og Kommunikationsministeriet, 1987-1988
 35. Kulturministeriet, 1961-.
 36. Landbrugs- og Fiskeriministeriet, 1993-1996
 37. Landbrugsministeriet, 1896-1993
 38. Marineministeriet, 1848-1950
 39. Miljø- og Energiministeriet, 1994-2001
 40. Miljø- og Fødevareministeriet, 2015-.
 41. Miljøministeriet, 1971-2015.
 42. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2011-2015
 43. Ministeriet for Byggeri og Sundhedsvæsen, 1047
 44. Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011-2015
 45. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2014-2015
 46. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 1994-2007
 47. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2001-2011
 48. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2011-2014
 49. Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, 1971-1973
 50. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1995-2015
 51. Ministeriet for Grønland, Grønlandsministeriet, 1955-1988
 52. Ministeriet for Handel, Håndværk, Industri og Søfart, 1957-1979
 53. Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, 1935-1957
 54. Ministeriet for Handel og Industri, 1929-1935
 55. Ministeriet for Handel og Søfart, 1908-1914
 56. Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, 1852-1864
 57. Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, 1851-1864
 58. Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, 1924-1929
 59. Ministeriet for Island, 1874-1918
 60. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1848-1916.
 61. Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1993-1994
 62. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, 1935-1947
 63. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2011-2014
 64. Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender, 1855-1858
 65. Ministeriet for Offentlige Arbejder
 66. Ministeriet for Skatter og Afgifter, 1975-1989
 67. Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen, 1968-1971
 68. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2007-2015
 69. Ministeriet for Sundhedsvæsen, 1926-1929
 70. Ministeriet for Særlige Anliggender, 1945-1947
 71. Ministeriet for Søfart og Fiskeri, 1929-1935
 72. Ministeriet for Sønderjyske Anliggender, 1918-1920
 73. Ministeriet for Teknologiudvikling og Anvendt forskning, 1995
 74. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2001-2011
 75. Skatteministeriet, 1975-.
 76. Social-, Børne- og Integrationsministeriet
 77. Social- og Indenrigsministeriet, 2015-2016
 78. Social- og Integrationsministeriet, 2010-2013
 79. Socialministeriet, 1924-2015
 80. Statsministeriet, 1918-.
 81. Sundhedsministeriet, 1987-2001
 82. Sundheds- og Ældreministeriet, 2015-.
 83. Trafik- og Energiministeriet 2005-2007
 84. Trafik- og Kommunikationsministeriet, 1988-1989
 85. Trafikministeriet, 1989-2005
 86. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2011-.
 87. Transport- og Bygningsministeriet
 88. Transport- og Energiministeriet, 2005-2007
 89. Transportministeriet, 2007-2015
 90. Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014-.
 91. Uddannelsesministeriet, 1993
 92. Udenrigsministeriet, 1848-.
 93. Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, 2015-2016
 94. Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2016-.
 95. Undervisnings- og Forskningsministeriet, 1987-1993
 96. Undervisningsministeriet, 1916-.
 97. Velfærdsministeriet, 2007-2009
 98. Videnskabsministeriet, 1993
 99. Økonomi- og Arbejdsministeriet, 1953-1957
 100. Økonomi- og Budgetministeriet, 1971-1973
 101. Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2001-2011
 102. Økonomi- og Indenrigsministeriet I-II, 2011-.
 103. Økonomiministeriet, 1947-2001
Se også: Ministerialtidende - https://www.ministerialtidende.dk/ ; Rigsarkivet.
'Efter grundlovens § 22 påhviler det regeringen at sørge for loves kundgørelse.
Lov af 25. juni 1870 om udgivelse af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008, indeholder regler om kundgørelsesmåden, og om kundgørelse af kongelige anordninger og bekendtgørelser.
Siden den 1. januar 1871, hvor Lovtidendeloven trådte i kraft, er den officielle kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser sket ved offentliggørelse af forskrifternes tekst i (det trykte) Lovtidende. Udgivelse af Lovtidende hører til Justitsministeriets område og varetages siden den 15. oktober 2004 af Civilstyrelsen, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004 om Civilstyrelsen.'
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsarkivet: Den civile centraladministration 1848-1893 (1894).
- http://www.archive.org/details/dencivilecentra00kringoog

Rigsarkivet: Den civile Centraladministration 1914-1935. / : Harald Jørgensen, 1936.
Administrationskommissionen af 30. Juni 1923. [Statsministeriet], 1924-1926.
Samlebind med alle fire betænkninger fra Administrationskommissionen trykt i et bind.
1ste Betænkning afgivet af Administrationskommissionen af 30. Juni 1923, 1924.
A. Statsbanerne
B. Postvæsnet
C.Telegraf- og Telefonvæsnet
2den Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1924
Diverse administrative forhold, herunder en skjult bibliografi over ministrielle publikationer i første halvdel af 1920'erne: Statens Udgifter til Avertering, Tiyksager og Papir; Centraladministrationens Bogkøb.
3die Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1925
Ministerierne
4de Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1926
Ministerierne
Centraladministrationens organisering – status og perspektiver. / : Finansministeriet, 2006.
Centraladministrationen er i denne undersøgelse afgrænset til samtlige departementer og styrelser. Departementet er den centraladministrative enhed, der fungerer som ministerens sekretariat. Styrelserne er placeret under departementet og oprettet som en del af det ministerielle hierarki ved delegation af opgaver fra ministeren.
Bilag 1 Deltagende departementer og styrelser
Fra jord til bord : Strukturdirektoratets historie. / : Jørn Priemé, afsnittet fra 1995-97 er skrevet af Eyvind Thorsen.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet, 1997.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page