Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark, danske ministerier

Aktuelle og historiske danske ministerier efter indførslen af ministerial-systemet 1848-. De fleste senere ministerier er oprettes ved deling af Indenrigsministeriet eller Finansministeriet.

Current and historical Danish ministries after the introduction of the ministerial system, 1848. Later ministries are created by division of the Ministry of Interior or the Ministry of Finance

Actuelles et historiques des ministères danois après l'introduction du système ministériel, 1848. La plupart des ministères sont créés ces dernières par la division du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances

Ministerios daneses actuales e históricos después de la introducción del sistema ministerial de 1848. Ministerios más recientes son creados por la división del Ministerio del Interior o el Ministerio de Finanzas.

Aktuelle und historische dänischen Ministerien nach der Einführung des ministeriellen Anlage, 1848. Neueste Ministerien werden durch Teilung des Innenministeriums oder des Finanzministeriums erstellt

 1. Arbejdsministeriet, 1957-2001
 2. Beskæftigelsesministeriet, 2001-.
 3. Boligministeriet, 1947-1998
 4. Budgetministeriet, 1971-1973
 5. By- og Boligministeriet, 1998-2001
 6. Børne- og Socialministeriet, 2016-.
 7. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2015-.
 8. Energiministeriet, 1979-1994
 9. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2011-2016
 10. Erhvervsministeriet, 1994-.
 11. Finansministeriet, 1848-.
 12. Fiskeriministeriet, 1947-1994
 13. Forsknings- og Teknologiministeriet, 1993-1996
 14. Forskningsministeriet, 1996-2000
 15. Forsyningsministeriet, 1947
 16. Forsvarsministeriet, 1950-.
 17. Handelsministeriet, 1914-1979
 18. Indenrigs- og Socialministeriet, 2007-2010
 19. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2001-2011
 20. Indenrigsministeriet, 1848-2001
 21. Industri- og Samordningsministeriet, 1994
 22. Industriministeriet, 1979-1994
 23. IT- og Forskningsministeriet
 24. Justitsministeriet
 25. Kirkeministeriet, 1916-.
 26. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2007-2011
 27. Klima- og Energiministeriet, 2011-2015
 28. Klimaministeriet, 2007-2011
 29. Kommunikationsministeriet, 1987-1994
 30. Krigsministeriet, 1848-1950. Nu: Forsvarsministeriet.
 31. Kultur- og Kommunikationsministeriet, 1987-1988
 32. Kulturministeriet, 1961-.
 33. Landbrugs- og Fiskeriministeriet, 1993-1996
 34. Landbrugsministeriet, 1896-1993
 35. Marineministeriet, 1848-1950
 36. Miljø- og Energiministeriet, 1994-2001
 37. Miljø- og Fødevareministeriet, 2015-.
 38. Miljøministeriet, 1971-2015.
 39. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2011-2015
 40. Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011-2015
 41. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2014-2015
 42. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 1994-2007
 43. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2001-2011
 44. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2011-2014
 45. Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, 1971-1973
 46. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1995-2015
 47. Ministeriet for Grønland, Grønlandsministeriet, 1955-1988
 48. Ministeriet for Handel, Håndværk, Industri og Søfart, 1957-1979
 49. Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, 1935-1957
 50. Ministeriet for Handel og Industri, 1929-1935
 51. Ministeriet for Handel og Søfart, 1908-1914
 52. Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, 1852-1864
 53. Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, 1851-1864
 54. Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, 1924-1929
 55. Ministeriet for Island, 1874-1918
 56. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1848-1916.
 57. Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1993-1994
 58. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, 1935-1947
 59. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2011-2014
 60. Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender, 1855-1858
 61. Ministeriet for Offentlige Arbejder
 62. Ministeriet for Skatter og Afgifter, 1975-1989
 63. Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen, 1968-1971
 64. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2007-2015
 65. Ministeriet for Sundhedsvæsen, 1926-1929
 66. Ministeriet for Særlige Anliggender, 1945-1947
 67. Ministeriet for Søfart og Fiskeri, 1929-1935
 68. Ministeriet for Sønderjyske Anliggender, 1918-1920
 69. Ministeriet for Teknologiudvikling og Anvendt forskning, 1995
 70. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2001-2011
 71. Skatteministeriet, 1975-.
 72. Social-, Børne- og Integrationsministeriet
 73. Social- og Indenrigsministeriet, 2015-2016
 74. Social- og Integrationsministeriet, 2010-2013
 75. Socialministeriet, 1924-2015
 76. Statsministeriet, 1918-.
 77. Sundhedsministeriet, 1987-2001
 78. Sundheds- og Ældreministeriet, 2015-.
 79. Trafik- og Energiministeriet 2005-2007
 80. Trafik- og Kommunikationsministeriet, 1988-1989
 81. Trafikministeriet, 1989-2005
 82. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2011-.
 83. Transport- og Bygningsministeriet
 84. Transport- og Energiministeriet, 2005-2007
 85. Transportministeriet, 2007-2015
 86. Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014-.
 87. Uddannelsesministeriet, 1993
 88. Udenrigsministeriet, 1848-.
 89. Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, 2015-2016
 90. Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2016-.
 91. Undervisnings- og Forskningsministeriet, 1987-1993
 92. Undervisningsministeriet, 1916-.
 93. Velfærdsministeriet, 2007-2009
 94. Videnskabsministeriet, 1993
 95. Økonomi- og Arbejdsministeriet, 1953-1957
 96. Økonomi- og Budgetministeriet, 1971-1973
 97. Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2001-2011
 98. Økonomi- og Indenrigsministeriet I-II, 2011-.
 99. Økonomiministeriet, 1947-2001
Se også: Ministerialtidende - https://www.ministerialtidende.dk/ ; Rigsarkivet.
'Efter grundlovens § 22 påhviler det regeringen at sørge for loves kundgørelse.
Lov af 25. juni 1870 om udgivelse af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008, indeholder regler om kundgørelsesmåden, og om kundgørelse af kongelige anordninger og bekendtgørelser.
Siden den 1. januar 1871, hvor Lovtidendeloven trådte i kraft, er den officielle kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser sket ved offentliggørelse af forskrifternes tekst i (det trykte) Lovtidende. Udgivelse af Lovtidende hører til Justitsministeriets område og varetages siden den 15. oktober 2004 af Civilstyrelsen, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004 om Civilstyrelsen.'
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsarkivet: Den civile centraladministration 1848-1893 (1894).
- http://www.archive.org/details/dencivilecentra00kringoog

Rigsarkivet: Den civile Centraladministration 1914-1935. / : Harald Jørgensen, 1936.
Administrationskommissionen af 30. Juni 1923. [Statsministeriet], 1924-1926.
Samlebind med alle fire betænkninger fra Administrationskommissionen trykt i et bind.
1ste Betænkning afgivet af Administrationskommissionen af 30. Juni 1923, 1924.
A. Statsbanerne
B. Postvæsnet
C.Telegraf- og Telefonvæsnet
2den Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1924
Diverse administrative forhold, herunder en skjult bibliografi over ministrielle publikationer i første halvdel af 1920'erne: Statens Udgifter til Avertering, Tiyksager og Papir; Centraladministrationens Bogkøb.
3die Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1925
Ministerierne
4de Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1926
Ministerierne
Centraladministrationens organisering – status og perspektiver. / : Finansministeriet, 2006.
Centraladministrationen er i denne undersøgelse afgrænset til samtlige departementer og styrelser. Departementet er den centraladministrative enhed, der fungerer som ministerens sekretariat. Styrelserne er placeret under departementet og oprettet som en del af det ministerielle hierarki ved delegation af opgaver fra ministeren.
Bilag 1 Deltagende departementer og styrelser
Fra jord til bord : Strukturdirektoratets historie. / : Jørn Priemé, afsnittet fra 1995-97 er skrevet af Eyvind Thorsen.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet, 1997.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page