fredsven

Sammensat begreb: Fred og ven.
Ældre betegnelse for medlem af fredsgruppe eller pacifist.
Begrebet kendes på dansk fra omkring 1850 - Treårskrigen.
Også del af navnet på specielt ældre fredsgrupper, eksempelvis: «I Aaret 1815 stiftes i New York det første »Fredsvennernes Selskab«, og allerede det følgende Aar faar det en Broder i det londonske «Peace Society«. Talrige Filialer af disse Foreninger opstaa overalt. I 1826 stiftes et nyt amerikansk Fredsselskab. Fire Aar senere stifter den berømte Grev Sellon «Société de la Paix» i Genéve, og elleve Aar derefter danner «Société de la morale chrétienne» i Paris et Fredsselskab. Masser af Flyveskrifter udbredes af disse Selskaber til Forsvar for Freden; flere Tidsskrifter stiftes som Organ for Fredstanken.»
Petersen, Aleksis: Om det internationale Voldgiftssystem og Bestræbelserne for dets Gennemførelse. Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Første række, 7 (1876).
Se også: Bondeven ; flygtningeven ; forbrødring ; hørupper ; venskabsby.

Litteratur

Lütken, Johannes Christian: Fredsvennernes Ven : Betragtninger over de nyeste Bestræbelser for Verdensfredens Befordring og Befæstelse. - København : Reitzel, 1851. - 44 s.
Haves:
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page