Færøerne

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Danske og nordiske øer i Nordatlanten.
Færøernes geografi i International lov
Kontinentalsokkelprojektet
Den 29. april 2003 besluttede Folketinget, at Danmark skal ratificere FN's havretskonvention af 1982. Efterfølgende har også Færøernes Lagting og Grønlands Landsting tiltrådt denne beslutning.
Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 29. april 2003 Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI samt Danmarks tiltrædelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol og protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed
- http://a76.dk/xpdf/folketingsbeslutning_%20b75_29_04_2003.pdf
Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) / the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf
- http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
Herunder: Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation.
- http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm
Geografihistorie: Text til landtoninger fra farvandene ved Færøerne og Island. / : E A C P Lüders.
- Kjøbenhavn : And. Fred. Høst, 1886.
Tre navigationi fatte dagli Olandesi, e Zelandesi Al Settentrione nella Norvegia, Moscovia, e Tartaria verso il Catai, e Regno de'Sini, doue scopersero il Mare di Veygatz, la Nvova Zembla, Et vn Paese nell' Ottantesimo grado creduto la Groenlandia Con vna descrittione di tvtti gli accidenti occorsi di giorno in giorno à'Nauiganti Descritte in Latino da Gerardo di Vera e Nuouamente da Giouan Ginnio Parisio Tradotte nella lingua Italiana. / : Giovan Giunio Parisio. Giovanni Battista Ciotti, 1599.
- https://archive.org/details/den-kbd-all-130018120403-001
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
: Færøernes migrationer 1961-65, med en kort befolk-ningsbeskrivelse. / Rolf Guttesen. I: Geografisk Tidsskrift (1963 - 1972) | Bind 69, 1970.
Inden for kommunens grænser, anfører Guttesen, i Mjørkadalur nord for Törshavn, påbegyndtes i 1959 anlæggelsen af et større Nato-militæranlæg. Der blev anlagt en vej fra Törshavn til Mjørkadalur, hvor en kasernebygning blev opført, og videre op på Sandfelli (staves også Sornfelli eller Samfelli). Her opførtes en Early Warning radarstation med et tilhørende radiokommu-nikationsanlæg. Mens byggeriet stod på, boede en del af arbejderne og ingeniørerne i en barakby i selve Mjørkadalur. Disse flyttede bort igen da arbejdet var færdigt. Derefter rykkede teknikere, officerer og menige fra luftvåbnet ind. De fleste kom fra Danmark direkte til Kaldbak kommune, men mange flyttede efter nogen tid derfra til Törshavn.
Historie: Oldtiden. Middelalderen.
Samling af kongl. anordninger og andre documenter: Færøerne vedkommende 1836.
- http://www.archive.org/details/samlingafkongla00unkngoog
Et land i forvandling : Danmarks historie 1970-2005. / Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen.
- København : Gyldendal, Politiken, 2007. - 775 s.
Den kolde krig: Agreement on the joint financing of certain air naviagation services in Greenland and the Faroe Islands: Opened for signature at Geneva, 25 September 1956. (Includes also Technical, Inventory and Financial Annexes to the Agreement.)
Sámal Tróndur Finsson Johansen: Færøerne under den kolde krig: de militære installationer, 1999.
- http://logting.elektron.fo/logtingsmal/logtingmal99/ymist%20tilfar/kalda%20kriggid.stfj.htm
Deltagelse i krige
Operation Valentine. / Bjarni Åkesson Filholm. Forlaget Naulus. - 128 s.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Færøernes Nationalbibliotek
- http://www.savn.fo/00647/00648/
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Dans og kvaddigtning paa Færøerne: Med et Musikbilag.. / : Hjalmar Thuren.
- København : A.F. Høst, 1901.
- https://archive.org/details/dansogkvaddigtn00thurgoog
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments: Færøernes Landsstyre 1948-. Hjemmestyre, dog med visse begrænsninger: Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, 2005.
§ 1. Denne lov omfatter samtlige sager og sagsområder, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Loven omfatter ikke følgende sager og sagsområder:
1) Statsforfatningen.
2) Statsborgerskab.
3) Højesteret.
4) Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.
5) Valuta- og pengepolitik.
Lovgivende forsamlinger, parlamenter: Folketinget, Lagtinget. Løgtingið eller Føroya løgting, oprindeligt kaldet for Altinget 900-.
Der er to færøerske mandater, medlemmer i Folketinget.
Færøsk Lovsamling - Gældende lovgivning for Færøerne, som er vedtaget i Lagtinget på Færøerne eller i Folketinget i Danmark.
Love vedtaget i Lagtinget findes kun på færøsk, mens hjælpetekster og love vedtaget i Folketinget findes på dansk. Adgang til Kundgørelsestidende (Færøsk Lovtidende) fra 2001.
Samling af kongl. Anordninger og andre Documenter: Færøerne vedkommende, tilligemed en afhandling af J. H. Schrøder. - København, 1836.
- https://archive.org/details/samlingafkongla00unkngoog
Færøsk politik: nogle uddrag og betragtninger. / : Jóannes Patursson. Alexander Brandts Forlag, 1903.
- https://archive.org/details/frskpolitiknogl00patugoog
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Lagtingsvalg:
Folketingsvalg:
Lov om folketingsvalg på Færøerne. Lov nr 458 af 30/06/1993 Gældende
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=52813
Social og Indenrigsministeriet: Valg til Folketinget 2015
- http://valg.sim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2015/valg-paa-faeroeerne.aspx
Meddelelser og breve fra ministeriet
Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (VEJ nr. 9827 af 29/10/2014)
Bekendtgørelse om opstillede kandidater til folketingsvalget på Færøerne
Orientering til færøske repræsentationer i Danmark om kandidater til folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
Orientering til sygehuse om kandidater til folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
Orientering til Kriminalforsorgen om kandidater til folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
Dag 1 brev - Brev til rigsombudsmanden på Færøerne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget i Danmark den 18. juni 2015
Brevstemmeafgivning i Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene til folketingsvalget den 18. juni 2015 for færøerske vælgere, der opholder sig i Danmark
Brevstemmeafgivning på sygehuse til folketingsvalget den 18. juni 2015 for færøerske vælgere, der opholder sig i Danmark
Folketingets Oplysning : Valgresultater fra folketingsvalg på Færøerne siden 1953
- http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/Valg/Valgresultater_Faeroerne.aspx
Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn, den 26. juni 2015
Det endelige resultat af folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
- http://www.stm.dk/multimedia/150626_Endelige_resultat_af_folketingsvalget_18._juni_2015.pdf
1953: Rigsdagsvalgene og folkeafstemningerne i april og maj 1953 / Elections to the Rigsdag and the referendums April and May 1953. / : udgivet af det statistiske departement / published by the Statistical Department. ; Danmarks Statistik. Statistiske meddelelser. 4. række 154. bind 1. hefte. - København : Bianco Lunos bogtrykkeri, 1953.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20213/rigsvalg.pdf
Herunder: Valget pá Færøerne
Valgmandsvalget den 21. april 1953
Landstingsvalget den 28. april 1953
Folkeafstemningerne den 28. maj 1953.
1. Folkeafstemningen om grundloven.
2. Folkeafstemningen om valgretsalderen.
Kommunalvalg:
Folkeafstemninger:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Færøerne er medlem af Nordisk Råd.
Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktatsektionen under Folkeretskontoret. Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C,
registrering af disse i FN, samt, kundgørelse på Færøerne.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Faroe Islands. Ingen Informationer. Færøernes Kommando.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Denmark.
Efterretningstjenester: PET’s virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne: PET-Kommissionens beretning bind 14. /Henrik S. Nissen ; Mogens Pelt, - 68 s.
- http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind14.pdf
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Betænkning 1544 Folkekirkens styre- Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014.
- http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf
Sociale forhold: Social tryghed i de nordiske lande 2009/10: Omfang, udgifter og finansiering.
- København: Nordisk Socialstatistisk Komité, 2011. - 274 s.
- http://nososco-da.nom-nos.dk/
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Naturresourcer:
Handel og Industri: Søfartens Bibliotek har digitaliseret Danmarks Skibslister 1869-2002. Skibslisten udgives ikke i papirform efter 2002, men erstattes af Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe.
- http://www.sbib.dk/skibslister.htm
Eksempel: Danmarks skibsliste 1961: Officiel fortegnelse over danske skibe med kendingssignaler udgivet af Handelsministeriet. 65. udgave. februar 196. - 209 s., herunder Register over de søværnet tilhørende skibe og Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe og skibe, hjemmehørende på Færøerne. - http://www.sbib.dk/documents/Skibslister/1961.pdf
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page