fond ; fonde

Latin, fransk: 1. Fundere, 2. Grundvold. 3. i økonomi: Opsparet kapital placeret i a) almennyttige eller b) erhvervsdrivende, spekulative fonde.
Betænkning om fonde. / : afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg, 1982. ; Betænkning 970)
Træk af dansk stiftelsesrets historie
Indførelsen af ministerialsystemet i 1848 medførte forskellige ændringer i ressortforholdene vedrørende stiftelser. Ved kgl. kundgørelse af 24. nov. 1848 af forretningerne mellem de forskellige ministerier fordeltes sager vedrørende stiftelser, således at justitsministeriet fik tillagt stiftelsesvæsenet i almindelighed, idet der til dette ministerium henlagdes "offentlige stiftelser, for saa vidt de ikke henhøre under det almindelige fattigvæsen eller Undervisnings- og Skolevæsenet". De særlig undtagne grupper hørte hvad angår det almindelige fattigvæsen under indenrigsministeriet. Stiftelser vedrørende kirke-, undervisnings- og skolevæsenet hørte under kirke- og undervisningsministeriet.
Første fondsmyndighed var Kulturministeriet, derefter Fondsregisteret siden Erhvers- og Selskabsstyrelsen sammen med Civilretsdirektoratet. Justitsministeriets Civilstyrelsen er nu fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Fondskontoret fører tilsyn med, at fondsloven (Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger. Lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger med de ændringer, der følger af lov nr. 350 af 6. juni 1991 og lov nr. 187 af 23. marts 1992. )overholdes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er som hovedregel fondsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde.
www.legatregistret.dk er et register over fonde og legater i Danmark.
Se også: Fonde for fred ; fondsbørs ; legat ; stiftelse.

Litteratur

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. / : Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012.
Ingen aner, hvor mange milliarder landets fonde ligger inde med. Eksperter efterlyser større åbenhed om fondenes milliardformuer. Åbenheden kommer, lover flertal i Folketinget, som overvejer at genindføre Fondsregistret. / : Kim Kristensen. Lagt på information.dk 23. juli 2012. Bragt i den trykte udgave 24. juli 2012 på side 4 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page