fiskedød

Det forhold at en større mængde fisk i et afgrænset vandområde dør som følge af belastning af næringsstoffer så som forurening af kvælstof, forgiftninger, varme, tørke og klimaforandringer, har medført iltsvind eller andre ændringer i vandmiljøet Allerede iltsvindssituationen i de danske farvande i 1981 gav anledning til en undersøgelse, som resulterede i Miljøstyrelsens rapport fra 1984 om iltsvind og fiskedød. Sammen med Miljøstyrelsens redegørelse om nitrat i grundvandet i Danmark 1983 var rapporten en del af baggrunden for NPO-redegørelsen. Med NPO-redegørelsen i 1984 var der for første gang udarbejdet en oversigt, hvor landbrugets brug af kvælstof- og fosforgødninger blev sat i forbindelse med eutrofieringen af vandmiljøet.
Se også:

Litteratur

Det faglige grundlag for vandmiljøplan III: Arbejdsgruppernes fælles afrapportering Del 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2003.
Iltsvind og fiskedød i 1981 : omfang og årsager. / : Miljøstyrelsen, 1984.
I udredningen indgik følgende delelementer: 1. Konsekvenser af iltsvind for dyr og planter samt kvælstof- og fosforkredsløbene i havet. 2. Kortlægning af områder, hvor der i efteråret 1981 blev konstateret tilfælde af iltsvind og fiskedød. Desuden en beskrivelse af tidligere, tilsvarende fænomener. 3. Beskrivelse af kvælstof- og fosformængderne samt mængden af organisk stof fra kilder fra land og atmosfæren samt fra Skagerrak og Østersøen i 1981 i forhold til tidligere år. 4. Beskrivelse af vandbevægelserne, saltholdigheder, vandtemperaturer samt meteorologiske forhold i 1981 i forhold til tidligere år. 5. Vurdering af algeproduktionen i 1981 i forhold til tidligere år i de forskellige delområder af åbne indre farvande. 6. Ilttilførsel og iltforbrug i bundvandet i 1981 i forhold til tidligere år.
Stort naturområde ramt af omfattende fiskedød: Fisk med en samlet vægt på omkring 80 ton er døde i Jyllands næststørste sø, Filsø, efter iltsvind. Ritzaus Breau. Information, 11. august 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page