fyrværkeri

Fyrværkeri er pyrotekniske artikler beregnet til underholdning.
Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, 2010.
§ 3. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:
1) Pyroteknisk artikel: En artikel, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.
2) Fyrværkeri: Pyroteknisk artikel beregnet til underholdning.
3) Professionelt fyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.
4) Scenefyrværkeri: Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende. (Fyrværkeri i kategori T1 og T2).
5) Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere.
6) Helårsfyrværkeri: Konsumfyrværkeri der er beregnet til anvendelse hele året.
7) Festfyrværker: Person der har godkendelse til at håndtere og anvende professionelt fyrværkeri.
8) Scenefyrværker: Person der alene har godkendelse til at håndtere og anvende scenefyrværkeri.
9) Andre pyrotekniske artikler: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, herunder pyrotekniske artikler til køretøjer.
10) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person som konstruerer eller fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre den.
11) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning i EU som led i sin erhvervsvirksomhed.
12) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i afsætningskæden, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet som led i sin erhvervsvirksomhed.
13) Bemyndiget organ: Organ der er udpeget til at foretage vurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav.
14) Fjernsalg: Fjernsalg som defineret i lov om visse forbrugeraftaler.
15) Transportklassifikation: Den kombination af en underklasse og en foreneligheds-gruppe, som en artikel, der er færdig emballeret til forsendelse, skal henføres til i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).
16) Container: Fragtcontainer eller lagercontainer.
17) Pakkeafsnit: En container placeret i det fri, en bygning eller et rum, hvori der foretages pakning af enkeltartikler.
18) Salgssted: Område, disk, bord, skranke eller lignende, hvorfra salg og udlevering finder sted.
19) Ydre sikkerhedsafstand: Den påkrævede afstand fra fyrværkerioplag til enhver beboelsesbygning samt til bygning eller aktivitet, som er virksomheden uvedkommende.
20) Udslag: Pyrotekniske blandinger i løs form eller som pyrotekniske enheder i fyrværkeriartikler, hvis funktion er at frembringe en lydeffekt eller indgår som spredningssats.
21) NEM: Nettoeksplosivstofmængde.
Se også: Fyrværkeriaffald ; Sikkerhedsstyrelsen.

Litteratur

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling.
/ : Beredskabsstyrelsen, Kontaktudvalget for udredning og analyse, 2005.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page