Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen blev etableret d. 1. januar 2016 under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Styrelsen er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne.
Geodatastyrelsen blev dannet ved sammenlægning af Matrikeldirektoratet, Geodædisk Institut og Søkortarkivet. En del af Geodatastyrelsens opgaver blev 1. januar 2016 overført til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, jf. bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2015
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen
§ 1. Geodatastyrelsen er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Lov om stedbestemt information
§ 3. Følgende beføjelser i lov om stedbestemt information udøves af Geodatastyrelsen:
1) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 1, til at varetage kortlægningen af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.
4) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 4, til at fastsætte regler om pligt til at indberette data og tegninger for den, der udfører aktiviteter i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.
5) Beføjelsen i lovens § 6, stk. 1, til i samarbejde med Forsvarsministeriet at gennemføre søopmåling af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.
Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks indsats i Arktis, 2018.
Efter beslutningen om udflytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg opsagde 14 ud af 15 medarbejdere deres stillinger. Kontoret, der producerer grønlandske søkort, har fra august 2017 været fuldt bemandet – bl.a. med nye udenlandske medarbejdere. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har oplyst, at de udenlandske medarbejdere har relevante kompetencer inden for produktion af søkort. Produktion af søkort kræver imidlertid specifikke kompetencer, der normalt oparbejdes ved sidemandsoplæring i et 3-5 årigt forløb. Det gælder bl.a. den kvalitetskontrol, som skal sikre, at kritiske informationer om skær og dybder er korrekt angivet i kortene. Geodatastyrelsen har oplyst, at man i forbindelse med oplæringen af nye medarbejdere har fortsat arbejdet med digitalisering af søkort fra tiden før udflytningen og forberedt de data, som vil indgå i de nye søkort, men der har ikke været de nødvendige kompetencer og resurser til at færdiggøre nye grønlandske søkort i 2016 og 2017.
Se også: Søkort.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page