Kulturministeriet

Dansk ministerium oprettet 1961, kaldet Ministeriet for kulturelle anliggender og Kultur- og Kommunikationsministeriet 1987-1988.
Fortsat som: Kulturministeriet 1988.
Nævn under Kulturministeriet: Biblioteksafgiftsnævnet ; Dagbladsnævnet ; Dansk Sprognævn ; Europa-nævnet ; Medienævnet ; Ophavsrets-licensnævnet ; Radio- og TV-nævnet ; Radio- og TV-Reklamenævnet ; Satellit- og Kabelnævnet ; Statens Kunstmuseumsnævn ; Statens Museumsnævn ; Stednavneudvalget ; Tipsungdomsnævnet ; Tvangslicensnævnet.
Råd under Kulturministeriet: Akademirådet ; Bibliografisk Råd ; Biblioteksrådet ; Fortidsminderådet ; Forskningsbiblioteksrådet ; Landsrådet for Bykultur ; Litteraturrådet ; Medierådet for Børn og Unge ; Naturfredningsrådet ; Rådet for Spillefilm ; Rådet for Zoologiske Anlæg ; Statens Bibliotekstjeneste ; Statens Billedkunstråd ; Statens Musikråd.
Se også: Biblioteksstyrelsen ; kultur ; Kulturarvsstyrelsen ; Kulturstyrelsen ; Kunststyrelsen ; Naturfrednings-kommissionen ; Rigsbibliotekarembedet ; Slots- og Kultur-styrelsen ; Statens Filmcentral ; Styrelsen for Bibliotek og Medier ; Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om naturfredning, I-II : afgivet af den af ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission. / : Ministeriet for Kulturelle Anliggender, 1967. ; Betænkning 461, Betænkning 467).
Dansk kultur- og mediestatistik 1980 -1992
/ Danish Cultural and Media Statistics 1980 -1992
Danmarks Statistik, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1993.
Der er tidligere i samarbejde med Kulturministeriet udkommet to udgaver af »Dansk kultur-statistik«. Den ferste udgave udkom i 1979 omhandlende perioden 1960 -1977, mens den anden udgave udkom i 1987 og dækkede perioden 1970 -1985.
I den foreliggende udgave er der dog pá langt de fleste omráder foretaget betydelige ændringer i tabellerne, samtidig med at mange nye tabeller er tilfajet. Dette gælder især for medieomrádet samt for omrádet vedr. kultur og turisme, der ikke var omhandlet i de ældre udgivelser.

En kulturpolitisk redegørelse / : Afgivet af Ministeriet for kulturelle anliggender. Betænkning nr. 517. 1969. ; Betænkning nr. 517)
Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, kaldet kultusministeriet, varetog de kulturelle anliggender fra 1848 til 1916. I 1916 udskiltes de kirkelige sager, men de kulturelle forblev under det, der nu hed - og kaldtes - undervisningsministeriet indtil 1961, hvor ministeriet for kulturelle anliggender, kaldet kulturministeriet, blev oprettet.
Det er værd at understrege, at det officielt ikke hedder kulturministeriet, men ministeriet for kulturelle anliggender.
1. Museer, arkiver, biblioteker, herunder Grønlands bibloteksvæsen, støtte til litteratur og videnskab, legater, understøttelser, Dansk folkemindesamling, Dansk sprognævn. 2. Teatre, film og biografteatre, Danmarks Radio, Grønlands Radio, ophavsretten til litterære og kunstneriske værker og fotografiske billeder samt sager om tipsmidler til alment-kulturelle formål.
3. Musikkonservatorier, musikpædagogisk uddannelse, orkestre, støtte til musiklivet, Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, arkitektskolen i Århus, kunstfonde, støtte til bildende kunstnere, kunstudstillinger, kulturelle forbindelser med udlandet.
4. Naturfredning, videnskabelige reservater m. v. i henhold til lov af 7. april 1936 og bygningsfredning.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page