Konkurrencerådet

Råd oprettet 1990 nu under: Erhvervsministeriet.
Fortsat fra : Monopolrådet.
Lov om ændring af visse love som følge af konkurrenceloven, 1990.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=66426
Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager. Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængige af erhvervs- og vækstministeren i alle opgaver i relation til konkurrenceloven.
Se også: Bagmandspolitiet ; Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet ; konkurrence.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page