Kopi af originalen
Barthel Behams Tre nøgne kvinder og døden
Israhel van Meckenems udgave, 1505?

plagiat

Latin: Plagiarius : Oprindelig betydning: kidnapper, forfører, plyndrer eller kidnapning og snarefælde: En plagiators eller tanketyvs litterære eller kunstneriske tyveri ofte uden uden kilde-angivelse.
Begrebet kendes fra middelalderen, hvor eksempelvis Albrecht Dürers kobberstik De fire hekse, eller Fire nøgne kvinder, 1497, genbruges eller efterlignes af Barthel Beham, Israhel van Meckenem, Nicolette da Modena og Wenzel von Olmütz.
Ifølge Kulturministeriets God citatskik og plagiat i tekster – vejledende retningslinjer fra 2006, forudsætter et plagiat, 'at den person, der plagierer, har kendskab til den oprindelige tekst, dvs. at han eller hun er i ond tro. Der foreligger et plagiat, når der ikke sker tilstrækkelig kreditering og kildeangivelse af den oprindelige tekst, således at teksten fejlagtigt fremstår som ens egen.'
Følgende tilfælde falder ifølge Hans J. Lundager Jensens Plagiat og snyd i skriftlige opgaver og afleveringer ved religions-videnskab, teologi og arabisk- og islamstudier, inden for plagiat og snyd og er ikke tilladt:
 1. At citere uden citationstegn
 2. At foretage en parafrase i en opgave uden klart at gøre opmærksom på, at det er det, man gør
 3. At indlevere en opgave, som man ikke selv har skrevet
 4. At indlevere den samme opgave til flere eksaminer
''§ 2. Ved videnskabelig uredelighed forstås [i Bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed]: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Omfattet af videnskabelig uredelighed er bl.a.:
 1. Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
 2. Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.
 3. Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.
 4. Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.
 5. Plagiering af andres resultater eller publikationer.
 6. Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejds-sted.
 7. Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige
  kvalifikationer'
Se også: Epigon ; imitation ; jura ; kopiering ; moral ; ophavsret ; referat ; Styrelsen for Forskning og Innovation, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Udvalgene for Viden-skabelig Uredelighed ; VroniPlag: - kollaborative Plagiats-dokumentation : Kritische Auseinandersetzungen mit Hoch-schulschriften auf Basis belastbarer Plagiatsfundstellen Bearbeiten - http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Home.

Litteratur

Bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed: Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 med ændringsbekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123871
Danske forskere går uden om plagiat-kontrol: Plagiering af akademiske afhandlinger og artikler er et stigende problem internationalt. Men herhjemme er det kun de studerende og ikke forskerne, der bliver tjekket for, om de skriver af. Rektorformand åbner for dansk fuskertjek. / : Lise Richter, Emil Rottbøll. Lagt på information.dk 15. maj 2012. Bragt i den trykte udgave 16. maj 2012 på side 1 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page