post

Latin: 1. Om de personer, organiserede institutioner elller befordringsmidler, der besørger selve transporten af posten: breve, penge, pakker, kataloger, telegrammer aviser og tidsskrifter via et posthus fra en afsender til en modtager. Post kan også være digital, email.
2. Stilling. eksempelvis vagtpost, postbud.
3) Regnskabspost.
4) I tid: Efter.
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet, 2018.
Stk. 3. Ved postvirksomheder forstås virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring.
Bekendtgørelse af postlov, 2017
§ 1. Lovens formål er
1) at fremme etableringen af et åbent, velfungerende og konkurrencebaseret postmarked og
2) at sikre en landsdækkende befordring af god kvalitet af adresserede forsendelser til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov.
Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. / : Rigsrevisionen, 2016.
Digital Post er en digital postløsning, der skal erstatte hovedparten af de fysiske breve, som det offentlige sender til borgere og virksomheder. Finansministeriet har ansvaret for loven om Digital Post, som blev vedtaget i 2012. Loven gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at modtage post fra offentlige myndigheder via Digital Post. Digital Post er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som dækker perioden 2011-2015. Målt på besparelsespotentialet er Digital Post det væsentligste initiativ i strategien.
Se også: censur ; Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet ; postvæsen.

Litteratur

Betænkning afgivet af det den 16. juni 1971 nedsatte udvalg til behandling af spørgsmål vedrørende post- og telegrafvæsenets fremtidige struktur. / : Post- og Telegrafvæsenet. Generaldirektoratet. Strukturudvalget, 1975. :

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page