Sygekassenævnet

Historisk nævn oprettet 1892 under: Indenrigsministeriet. Senere under Socialministeriet.
Fra 1960: Overflytningsnævnet.
Nedlagt 1973..
Social- og arbejdsmarkedssystemerne : en flerstrenget historie. / : Bodil Damgaard. Socialforskningsinstituttet, 2003.
Med loven om offentlig sygesikring fra 1960 blev nævnet omdøbt til Overflytningsnævnet og dets dagsorden begrænset til spørgsmål vedrørende netop overflytning af medlemmer mellem sygekasser. I 1973, da amter og kommuner overtog sygeområdet som led i socialreformen, blev nævnet helt nedlagt.
Betænkning om den offentlige sygeforsikring. / : Afgivet af sygeforsikringskommissionen af 1954, 1959. ; Betænkning 226)
Ifølge folkeforsikringslovens § 30 vælger bestyrelserne for samtlige sygekasser for 4 år ad gangen 12 medlemmer til et nævn med direktøren for sygekassevæsenet som formand. Dette nævn sammenkaldes mindst én gang årligt til drøftelse af spørgsmål om sygekasserne. Det har som opgave at udarbejde overflytningsregler og give indstilling til regeringen om eventuelle overenskomster med fremmede stater om gensidig overflytning mellem staterne.
Siden 1896 har nævnet foranlediget udgivet månedsbladet »Sygekassetidende«. Dette, blad indeholder meddelelser fra direktoratet for sygekassevæsenet, sygekassernes samvirksomheds forretningsudvalg, centralforeningerne, fortsættelsessygekasserne og deres samvirksomhed m. v. samt oplysninger om alle sygekasseforhold m. m., som har almindelig interesse og betydning for bestyrelserne.
Se også: Dagpenge ; Direktoratet for Sygekassevæsenet ; De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark 1901-1974 , socialpolitik ; Sundhedsstyrelsen ; syg.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page