telefon

Græsk, fransk : Sammensat begreb: Fjern lyd.
Etymologisk kendes begrebet fra omkring 1828 via komponisten Jean-François Sudré.
Apparat som ved hjælp af elektrisk strøm sender lyd fra afsenderen til modtageren.
Telefonsamtaler har været aflyttet af efterretningstjenester og myndigheder formodentligt lige siden de blev taget i brug.
Telcons, Telephone Conversation Transcripts er: afskrift af telefonsamtaler.
Telefontelegrammer var efter første verdenskrig meddelelser, som modtoges pr. telefon af visse telefonkiosker og videresendtes med bud.
Telefonbogen 1883. Telefonbøger fra KTAS, 1880-1965. / : Post & Tele Museum
Det komplette Telefonapparat bestaar af 3 Dele, nemlig
en Transmitter, hvorigennem der tales
en Telefon, hvorigennem der høres, og
et Ringeapparat, hvormed der gives Signal.
Teleundersøgelsen af 1978 Televirksomhedens fremtidige organisation. Bilag 1, 1978.
Lov om Telegrafer og Telefoner, 1897.
§ 1 Staten har paa dansk Land- og Søterritorium Eneret til Anlæg og Drift af Telegrafer og Telefoner.
§ 2 Indenrigsministeren kan for et Tidsrum af indtil 20 Aar meddele Koncession paa Anlæg og Drift af Telegrafer og Telefoner. I Koncessionen bliver der bl.a. at indføre Bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket Omfang Koncessionshaveren skal være forpligtet til at foretage Udvidelser og Forbedringer af Anlæget, om dettes Drift paa tilsvarende Maade, om, at Taksternes Maksimum fastsættes af Ministeren for et Tidsrum af indtil 5 Aar ad Gangen, samt om, hvorvidt der skal svares en Afgift til Stat eller Kommune. Koncessionshaveren skal være forpligtet til Samvirken saavel med andre private Anlæg som med Statens Anlæg paa de Vilkaar, som Indenrigsministeren nærmere maatte bestemme.
Forinden Koncession meddeles, indhentes Erklæring fra Bestyrelserne for de Kommuner, der berøres af Anlæget. Ved Koncessionens Udløb er Staten berettiget til at fordre sig hele Anlæget overdraget for en Sum, der fastsættes af en i denne Anledning udnævnt Vurderingskommission. Til Grundlag for Vurderingen bliver at lægge det Beløb, som Anlæget skønnes i Udløsningsøjeblikket at ville koste fra nyt af, med et passende Fradrag for stedfundet Slid. Hvis Staten ved Koncessionens Udløb ikke ønsker at overtage Anlæget, kan Koncessionen fornys.
Som resultat af en historisk udvikling, hvor en lang række lokalt oprettede telefonvirksomheder på forskellig måde er smeltet sammen, findes fire teleadministrationer. I kraft af koncessioner udstedt med baggrund i koncessionslove af 1919 og 1922 er statens eneret (loven af 1897 om telegrafer og telefoner) for størsteparten af landet overladt tre telefonselskaber. Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab varetager telefondriften på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Jydsk Telefon-Aktieselskab varetager telefondriften i Jylland nord for Kongeåen og på Samsø, og Fyns kommunale Telefonselskab varetager telefondriften på Fyn og omliggende øer.
Telefonaflytning
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) »Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation«, 2006.
Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter.
/ : Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg, 1984. ; Betænkning 1023)
Der er tale om følgende indgreb:
1. Aflytning af telefonsamtaler og anden tilsvarende telekommunikation (telefonaflytning).
2. Aflytning ved hjælp af et apparat af andre samtaler eller udtalelser (anden aflytning). Om dette indgreb anvendes tillige betegnelsen "rumaflytning".
3. Indhentelse af oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater der har været sat i forbindelse med en bestemt telefon eller andet kommunikationsapparat, selv om indehaveren af dette apparat ikke har meddelt tilladelse hertil (teleoplysning).
4. Tilbageholdelse og åbning af breve, telegrammer og andre forsendelser (brevåbning).
5. Standsning af befordringen af breve, telegrammer, forsendelser m.v. uden afsenderens og modtagerens viden (brevstandsning).
Se også: Mobiltelefon ; overvågning ; telefoni; Telefontilsynet ; telefonvæsen.

Litteratur

The Audiovisual Telephone: A Brief History. / : Mara Mills.
- http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2016/1/Mills_The_audiovisual_telephone_2012.pdf
"Når fjenden lytter med" : telefonaflytning under besættelsen. / : Palle Roslyng-Jensen. I: Siden Saxo, 2005:1.
Report on the Telephone Records Program Conducted under Section 215 of the USA PATRIOT Act and on the Operations of the Foreign Intelligence Surveillance Court. / : Privacy and Civil Liberties Oversight Board, 2014.
Telefonreglement for fodfolket. / : Krigsministeriet, 1916.
- https://archive.org/details/telefonreglement00denm/page/24
Tidsskriftet Telefonteknik (1950-1994)
Who Invented the Telephone? : Lawyers, Patents, and the Judgments of History. / : Christopher Beauchamp.
In: Technology and Culture, Volume 51, Number 4, October 2010, pp. 854-878.
- https://www.princeton.edu/ssp/trips/data/51.4.beauchamp.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page