vej

Statslig eller kommunal kørebane for trafik: biler og busser.
Også en bevægelses rute eller mål: fred er vejen.
Også selve afstanden mellem udgangspunktet og målet.
Første kendte danske vejlovgivning i Jyske Lov.
En itinerar var i antikken og i middelalderen 1) En vejviser og sejlrutebeskrivelse som uden atlas eller kort beskriver rejseruter eksempelvis for nordiske pilgrimme, der vile rejse til den hellige grav i Jerusalen. Kilde: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, bind 7 spalterne 517-520. 2) En rejsedagbog eller rejsebeskrivelse og 3) En militær marchrute.
Lov om offentlige veje m.v., herunder: Bilag 1: Veje, der administreres som statsveje.
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290
Se også: Adelvej ; aldelfarvej ; alfavej ; alvej ; autostrada ; autoværn ; befordringsmidler ; bilisme ; bivej ; boulevard ; cykelsti ; Direktoratet for Vejtransport ; Eksportkørselsudvalget : forbindelsesvej ; fortov ; færdsel ; Færdselsstyrelsen ; Færdselssikkerhedsudvalg ; geografi ; gyde ; gågade ; Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ; herredvej ; hovedfærdselsåre ; hovedvej ; hærstræde ; hærstrøg ; hærvej ; kartgorafi ; kirkefred ; kongevej ; køretøj ; landevej ; Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel : markvej ; Ministeriet for Offentlige Arbejder ; motorvej ; Overvejinspektoratet ; Persontrafikrådet ; privatvej ; rundkørsel ; skovvej ; strøg ; stræde ; tingfred ; trafik ; Trafikministeriet ; trafikprop ; trafiksanering ; vejarbejde ; Vejdirektoratet ; vejfarer ; vejfred ; vejkort ; vejnet ; Vejnævnet ; Vejregelrådet ; vejsidebombe ; vejsti ; vejtrafikstøj ; Vejtransportrådet vejviser ; ægt.

Litteratur

Betænkning om naturfredning I. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission; Betænkning nr. 461; 1967
Betænkning om naturfredning II. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission; Betænkning nr. 461; 1967

CRS: Federal Aid to Roads and Highways Since the 18th Century: A Legislative History / John Williamson. January 6, 2012. - 16 s.
Den danske varetransport på vej : En mangesidet aktivitets historie og struktur . / : Jørgen Burchardt. Erhvervshistorisk Årbog, 2017: 2.
Gods på vej : vejtransportens Danmarkshistorie : forsyningskæder, teknologi, regulering, I-III.
/ : Jørgen Burchardt. Kulturbøger, Danmarks Tekniske Museum, 2017.
Hans Holck viste vejen : Kraks vejviser gennem 225 år. / : Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen. Krak, 1995.
I 2007 modtog P&T Museet ved gavebrev hele Kraks omfangsrige publikationssamling, fra 1770 til 2007, hvor den fysiske trykning af vejviseren ophørte.
Schovsbo, Per Ole: Samlinger og udstillingsmateriel af betydning for Danmarks Vej og Bromuseum. Trafikudvalget, 48 s.
Vej- og trafikteknisk ordbog. / : Vejdirektoratet ; Vejregelrådet, 2004.
Vejdirektoratet: Statsvejnettet 2018.
Nyeste udgave.
- http://www.vejdirektoratet.dk/


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page