værnepligtsnævnet

Aktuelt ankenævn oprindelig under Indenrigsministeriet til behandling af visse spørgsmål i forbindelse med værnetvang, eksempelvis ansøgninger om udsættelse af indkaldelsen. Oprettet i 1954. Nu under Forsvarsministeriet.
Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113502
I medfør af § 12, stk. 2, i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, fastsættes:
Kapitel 1
Værnepligtsnævnets kompetence og organisation
§ 1. Værnepligtsnævnet behandler klager over sessionsafgørelser om udelukkelse fra værnepligtstjeneste og egnethed til værnepligtstjeneste, jf. værnepligtslovens § 4 og § 7, samt klager over afgørelser efter værnepligtslovens §§ 27 og 28 om udsættelse med værnepligtstjeneste.
Stk. 2. Værnepligtsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om fritagelse for værnepligtstjeneste efter værnepligtslovens § 3, stk. 1, og § 29 samt afgørelse i sager efter § 4, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande...
Arkivinstitution: Rigsarkivet, København
Bemærkninger:
Værnepligtsnævnet har sekretariat i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Siden 2003 i Forsvarsministeriet. Værnepligtsnævnet blev oprettet ved lov 210 af 11.6.1954 om værnepligt. Nævnet havde 8 medlemmer, udpeget for 4 år ad gangen. Formanden, der skulle være dommer, udnævntes af kongen. De øvrige medlemmer udpegedes af Folketinget, forsvarsministeren, indenrigsministeren og justitsministeren. Nævnet fungerede som ankeinstans i sager om værnepligtiges udelukkelse fra tjeneste, jf. 3 stk. 1 i værnepligtsloven. Nævnet traf endvidere afgørelse i sager om udsættelse med og fritagelse for aftjening af værnepligt. Endelig traf det afgørelse i sager om opfyldelse af værnepligt ved bistandsarbejde i udviklingslandene (lov 272 af 4.6.1970). Reglerne om Værnepligtsnævnet ændredes ved lov 213 af 30.5.1980 10-12.
Beskrevet i Betænkning 1401.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page