Det danske Fredsakademi

Mangelfuld opponionsundersøgelse

Af Holger Terp

Genrelt om meningsmålinger:

I USA forekommer meningsmålinger at være upålidelige. Kun 20 procent af befolkningen vil overhovedet udtale sig til udspørgerne. Der skal ringes til 7.000 for at få 1.000 svar, skriver Information, 6.3.2000.

Berlingske Tidende offentliggør den 7. marts 1999 en Gallup-undersøgelse med 7 spørgsmål til vælgerne.

Spørgsmålene er:

1) På grund af den danske særordning deltager Danmark ikke fuldt ud i EUs fælles forsvarspolitik. Hvis der i morgen var folkeafstemning om EUs fælles forsvarspolitik, ville de da stemme ja eller nej til fuld dansk deltagelse?

2) Hvad mener De om antallet af militære kaserner i Danmark. Skal der være flere eller færre eller skal antallet af kaserner være som nu?

3) Skal Danmark efter Deres opfattelse deltage mere eller mindre i internationale militære aktioner eller skal Danmark deltage i samme omfang som nu?

4) Det diskuteres for tiden om det danske forsvar skal råde over ubåde. Skal det danske forsvar efter Deres opfattelse råde over ubåde eller ej?

5) Jeg vil nu spørge Dem om Derres syn på det offentliges udgifter til forsvaret. Jeg vil bede Dem om at sige mig om de mener det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver?

6) Hvilke af de to følgende opgaver er efter Deres opfattelse den vigtigste for det danske forsvar: At forsvare det danske territorium eller at deltage i internationale militære aktoner?

7) Er De for eller imod dansk medlemskab af NATO?

Kommentarer til spørgsmålene

For det første er der tale om en pærevælling af problemstillinger, der ikke er sat i perspektiv. Ikke et ord om Forsvarskommissionens trusselvurdering, at der ikke er nogen direkte militære trusler mod Danmark inden for de næste ti år. Havde Gallup gjort opmærksom på dette ville spørgsmålene om kaserner, ubåde og dansk deltagelse i internationale militære operationer og EU formodentligt være blevet besvaret anderledes negativt, specielt hvis der også havde været oplysninger om omkostningerne i forbindelse med disse aktiviteter.

Hvad udgifterne til forsvaret angår, er der ingen kopling mellem forsvarsudgifterne, hvis størrelse ikke oplyses i spørgsmålet, og de forskellige sociale nedskæringer. Havde der været en sådan kopling, ville svarene nok også blevet anderledes.

Spørgsmålet om medlemskab af NATO har aldrig, mig bekendt, været problematiseret af Gallup. Det er det enkle, er De for eller imod? og det har det været siden 1949. Havde man i spørgsmålet gjort opmærksom på, at NATO-landene anvender en stor del af verdens samlede militærudgifter og at NATO-landene er blandt verdens største våbenproducenter og våbensælgere, kunne det være, at vælgernes tilslutning til organisationen ikke var så stor som tilfældet tilssyneladende er. Som man spørger, får man svar.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page