Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik marts 1883

Version 3.0
M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Februar 1883, April 1883


03/01/1883

03/02/1883

03/03/1883

03/04/1883

03/05/1883

03/06/1883

03/07/1883

03/08/1883

03/09/1883

03/10/1883

03/11/1883

03/12/1883

03/13/1883
Befæstningssagen
Folketingets Udvalget angaaende Lovforslaget om overordentlige Foranstaltninger til Forsvarsvæsnets Fremme (Forsvarsudvalget) afgiver betænkning over 'Forslag til Lov om overordentlige Foranstaltninger til Forsvarsvæsnets Fremme', (lov om forsvaret).

03/14/1883

03/15/1883

03/16/1883

03/17/1883

03/18/1883

03/19/1883

03/20/1883

03/21/1883

03/22/1883

03/23/1883

03/24/1883

03/25/1883

03/26/1883

03/27/1883

03/28/1883

03/29/1883
Andenbehandling af forsvarsloven i Folketinget.
Under forhandlingerne holder Viggo Hørup, Hvad skal det nytte-talen.

Viggo Hørup. I: Holger Terps privatarkiv

Fra Folketingsflertallets Side var foreslaaet en Dagsorden saalydende:
«Da Tilvejebringelsen af den fornødne Enighed om Ordningen af Landets Forsvarsvæsen kræver en Regering, der gør dette Spørgsmaals Løsning til sin alvorlige Opgave, gaar Tinget over til Dagsordenen.»
Konsejlspræsidenten, Estrup, havde erklæret, at Ministeriet ikke i Vedtagelsen af denne Dagsorden vilde finde nogen Anledledning til at gaa af, da et Flertal uden positivt Program ikke kunde betragtes som et parlamentarisk Flertal.
Hørups Tale, der er Svar herpaa, meddeles med Udeladelsen af Indledningen.
Den højtærede Konsejlspræsident kom til det Resultat, at der ikke i denne Dagsorden for ham er nogen parlamentarisk Grund til at gaa. Dersom den højtærede Konsejlspræsident var kommen til det Resultat, at denne Dagsorden, naar den blev vedtagen, vilde indeholde den allerbedste parlamentariske Grund for ham til at gaa, saa véd vi jo dog allesammen, at han gaar ikke alligevel; han har i saa Fald en hel Pose fuld af antiparlamentariske, gode og gyldige Grunde til at blive. Saa viseligt er jo dette Ministerium indrettet, at naar de parlamentariske Grunde slipper op, saa har det de antiparlamentariske Grunde, saa at det kan aldrig komme til at sidde imellem Stolene; det har stadig Stole at skifte med, og de bærer lige godt. Paa den anden Side kan jeg ikke skønne, at den højtærede Konsejlspræsident har videre Grund til at finde en Trøst i, at denne Sag ikke indeholder parlamentariske Grunde for ham til at gaa, thi hvis det var rigtigt, hvis den højtærede Konsejlspræsident havde Ret deri, saa kan han jo ikke have glemt, at der er hundrede andre Sager, som indeholder de allerbedste og gyldigste parlamentariske Grunde for ham til at gaa. Men selv den teoretiske Hovedlærdom, som den højtærede Konsejlspræsident gav os, tror jeg ikke er rigtig.
Den lød jo paa, at der ikke var noget parlamentarisk Flertal, eller at det Flertal, der er i denne Sal, ikke var parlamentarisk, fordi vi ikke havde noget positivt Program. Jeg véd ikke, i hvilken parlamentarisk Skole den højtærede Konsejls præsident har lært det. Jeg har aldrig hørt det før. Jeg véd ikke, hvorpaa den højtærede Konsejlspræsident kan bygge den løjerlige Forestilling, at et Flertal for at være parlamentarisk skulde have et positivt Program i hver enkelt Sag. Hvorfor er det Flertal i dette Ting. der ikke vil bygge Fæstninger, mindre parlamentarisk end et Flertal, der vil bygge Fæstninger'? Jeg skønner ikke Grunden. Jeg tror heller ikke, at det er parlamentariske Betragtninger, der her har ledet den højtærede Konsejlspræsident, men jeg tror, at det er et Forhold af meget mere national Beskaffenhed.
Det er saa, at der her i Landet hersker en vis Overtro. Naar man i en længere Aarrække har skraalet paa den samme Sag, saa stoler man paa, at selv om det kun er et meget lille Mindretal, der har samlet sig derom, kommer der dog tilsidst en Dag, hvor alle Mennesker vil sige om den Sag, at noget bør der dog gøres ved den. Jeg tror, at det er det, der ligger til Grund for den højtærede Konsejlspræsidents Fordring om, at noget bør der gøres i denne Sag. Jeg deler ikke denne Overtro. Jeg for mit Vedkommende siger: Lad dem skrige, til de har skreget Halsen af sig! Det er mig ganske ligegyldigt. Ja, selv om man vil gaa ud fra, at noget skal der gøres, og at, naar der er gjort et stort Babalder i en halv Snes Aar, saaledes som det er blevet gjort af Militærvæsnet heri Landet, skal der gøres noget, saa bliver dog det Spørgsmaal tilbage, om dette Noget skal være noget mere eller noget mindre end det vi gør nu, og hvad enten man besvarer det Spørgsmaal til den ene eller til den anden Side, skal det ikke lykkes den højtærede Konsejlspræsident at godtgøre, at det ene Svar skal være mere parlamentarisk end det andet. Dermed forlader jeg den højtærede Minister, idet jeg dog til Slutning skal sige, at jeg er enig med den højtærede Konsejlspræsident i, at Ansvaret for det Uheld, som den højtærede Minister har haft i sine militære Sager, ligger i dette Ting. Det er dette Ting, der har slaaet Ministerens Fæstninger ud af hans Haand baade i 1876 og nu i Dag. Det er dette Tings Ære; det er derigennem det danske Folks Ære, men det er ikke Ministerens Ære at have overlevet denne Sag. Det er Ministerens Ansvar; det er Ministeriets Ansvar, at det har overlevet dette Nederlag for sin Livssag, og det er ingen Ære at overleve sine Livssager. Den Kirkegaard, hvor en Mand har begravet sine døde Livsopgaver, er sandelig ingen Hædersplads for ham at besøge. Det tror jeg er Forskellen, det tror jeg er den rette Opfattelse af dette Forslag.
Naar jeg derefter vender mig til den Dagsorden, vi staar i Begreb med at stemme over, skal jeg sige, at jeg agter at stemme for det Forslag, som Udvalgets Flertal har anbefalet os. Naar jeg ønsker at knytte nogle Ord dertil, er det ikke for at tage nogetsomhelst Forbehold overfor den ærede Ordfører (Bojsen), hverken overfor hans Udtalelser her i Tinget eller overfor hans Udtalelser paa Flertallets Vegne i Betænkningen [Betænkning over Forslag til Lov om overordentlige Foranstaltninger til Forsvarsvæsnets Fremme, publiceret i Vort Forsvar nr. 59 A og 59 B, 1883. -ht]
Det vil jeg anse for ganske overflødigt. Det er klart for Enhver, at vi her ikke staar for at stemme over hverandres Udtalelser, men at vi skrider til at stemme over et bestemt formuleret Afstemningstema, som vi selvfølgelig stemmer for, uden Hensyn til, at ogsaa Andre paa Motiver, som ikke er vore eller mulig endog forskellige fra vore, stemmer derfor. Endmindre skal jeg opholde mig ved de enkelte Ord og Vendinger, som jo kan lyde paa én Maade i Ens Mund, paa en anden i en Andens. Det er klart, at slige Vendinger afhænger af det Grundlag, hvorpaa vi staar, den almindelige Baggrund af Stemninger og Almenanskuelser, hvorfra man gaar ud. Selvfølgelig falder Ordene anderledes i et Medlems Mund, der mener, at Militærvæsnet har en afgørende Betydning for et Lands Ære, Selvstændighed og Udelelighed, end i et andet Medlems Mund, der, som jeg, har den Tro, at vort Militærvæsen har en saare ringe og ganske underordnet Betydning for vort Lands Ære, Selvstændighed og Udelelighed, og at disse tre umistelige Goder heldigvis til Lykke for vort Land vil vise sig at være bygget paa langt solidere Støtter end vort stakkels Militærvæsen. Det er ogsaa klart, at Ordene maa føje sig anderledes for et Medlem -- jeg sigter ikke herved til den ærede Ordfører -- der mulig ved at se paa vort nuværende Militærbudget skal komme til det Resultat, at dette Budget er for lille, at der maatte nogle flere Millioner til, at det vilde være hensigtsmæssigere at gaa op til endnu større Bekostning, end vi nu udreder, og som de Herrer véd er bleven fordoblet i de sidste 15 Aar — end for mig, som har den Opfattelse, at det nærværende Militærbudget allerede for længe siden har overskredet de fornuftige Grænser for, hvad vi her bør anvende dertil, og som derfor ikke kan tænke mig nogen samlet Revision af vort Forsvarsvæsen, uden at denne tillige maatte blive en Reduktion og navnlig da en Til bageerobring af den Million, som for et Par Aar siden paa en saa vidunderlig Maade gled os ud af Hænderne. Men alt dette er Nuancer, Meninger, Afskygninger, som følger af sig selv, og som jeg ikke skulde have nævnt i denne Forbindelse dersom jeg ikke havde ment, at det ved en Forhandling som denne, der jo nærmest er af demonstrativ Natur, dog havde sin Interesse ikke at glemme disse Nuancer, og at det kan have Betydning, at Billedet af disse Forhandlinger blev et saa almindeligt, saa levende Udtryk for de Stemninger, der virkelig raader i Tinget og Folket, som muligt. Jeg skal saa meget mindre forfølge dette, som jeg erkender, at det ikke har praktisk Betydning i Øjeblikket. Jeg har da ogsaa god Fortrøstning til, at det aldrig skal faa nogen praktisk Betydning, og jeg bygger denne min Fortrøstning ikke mindst paa Københavns Befæstning. Jeg har ikke forstaaet den stærke Uvilje, hvormed to ærede Medlemmer har udtalt sig imod Københavns Befæstning; jeg kan ikke forstaa den overdrevne Harme paa anden Maade, end at disse to ærede Medlemmer har haft Fantasi nok til at tænke sig ude i Terrænet virkelige Forter af Sten, Jord og Jærn, virkelige Volde og virkelige Oversvømmelser. Ja, ganske vist, saa vilde man ikke kunne finde Ord stærke nok, men jeg tilstaar, jeg har ikke en saa levende Fantasi. Jeg tænker paa Københavns Befæstning som paa et Diskussionsemne, der nu har staaet paa Dagsordenen i henved en halv Snes Aar og sikkert vil staa der endnu en halv Snes Aar; ti jeg behøver ikke den højtærede Konsejlspræsidents Forsikring om, at han vil alvorlig virke for denne Sag for at være vis paa, at ligesaa lidt som den Afstemning, vi nu gaar til, er den første i denne Sag, ligesaa lidt vil den blive den sidste deri. Jeg ser altsaa ikke, at dette er nogen saadan Ulykke. For en halv Snes Aar siden blev ogsaa jeg nervøs, naar jeg tænkte paa Københavns Befæstning, men i den Tid, der er gaaet, navnlig siden 1876, ser jeg paa denne Sag med Koldblodighed som en ganske ufarlig, uskyldig Ting. I dette Øjeblik her, hvor vi er samlede for at holde forskellige Ligtaler over den døde Fæstning, kan jeg ikke værge mig mod det gamle Ord, at om de Døde bør man kun tale godt, og jeg vil da sige, at det er godt, at Diskussionen, Forhandlingen om Københavns Befæstning, i de forløbne Aar har samlet de militaristiske Tilbøjeligheder, der findes spredte omkring i vort Folk, og dannet et Slags Afløb for visse usunde Vædsker. I den Henseende har Københavns Befæstning gjort sin Nytte. Den har afledet Opmærksomheden fra det farlige, fra det, hvis Udførelse ikke var saa praktisk umuligt som Københavns Befæstning. Den Rolle tror jeg, at Københavns Befæstning vil spille ogsaa i Fremtiden, og derfor er det den Del af Udvalgets Betænkning, jeg har læst med størst Interesse, som gaar ud paa at vise os, hvorledes Militæretaten mere og mere samler sig om Københavns Befæstning. Jeg siger, det anser jeg for meget heldigt. Lad blot alle de Militære samle sig i Københavns Befæstning og tage Stade paa denne Fæstning; der vil de sikkert og vist gøre mindst Skade. Jeg er den sidste til at bebrejde den højtærede Krigsminister, at han har sat sine Etater i Arbejde med disse Sager, med at tegne Forter, ridse Fæstningslinjer osv. Jeg tror, at det er en uskyldig Sysselsættelse, og jeg vil ikke fortænke den højtærede Minister i, om han udstrakte dette Arbejde til hele sin Etat, saaledes at han ogsaa tog de mere vandrende Medlemmer med. Jeg tror ogsaa, at de vilde have godt af en saadan stillesiddende Beskæftigelse. Jeg kan altsaa ikke dele den overdrevne Harme mod Københavns Befæstning. Jeg tror, at den gør sin Gavn netop som en saadan Afledningsinstitution, og jeg har med Glæde i Udvalgets Betænkning genset hine berømte Ord, som en højtæret Forgænger for den højtærede Krigsminister og nuværende Landstingsmand, General Haffner, har sat som Løsen over denne Sag. Ja, Ordene er ikke ganske disse, men Tanken er den, at det skal være enten Københavns Befæstning eller ingen Befæstning. Jeg har den største Sympati for denne Udtalelse. Dersom jeg selv skulde have redigeret en Udtalelse i Befæstningssagen, vilde det ikke være blevet nogen anden end den. Jeg bygger paa denne Udtalelse et Haab om, at den Tid en Gang vil komme, da det falder i min Lod at virke sammen med de ærede Militæretater under kordialere Forhold, end jeg nu er bange for er tilstede. Jeg tror nemlig, at det vil gaa saaledes, at det første Led af Militæretatens Alternativ vil vi altid her i Tinget være tilstrækkelig stærke til at gøre det af med; Københavns Befæstning skal vi nok sørge for; naar saa Militæretaten vil sørge for den anden Del af Alternativet, tror jeg, at vi vil kunne komme ud af det, nemlig den anden Del, som er: Ingen Fæstninger; der stoler jeg altsaa paa, at Militæretaten vil gøre sin Skyldighed, vil stemme og handle med den Samdrægtighed, der nu mer og mer er kommen til Stede. Jeg tror, at vi, der holder paa en noget større Sparsommelighed i den militære Husholdning, med en vis Tilfredsstillelse kan se paa denne Udtalelse, kan se Alt, hvad der her i Landet er af militær Myndighed og Anseelse, samle sig om Københavns Befæstning, denne eller Intet, og de skal nok faa det andet Led af deres Alternativ. Der er i denne Dagsorden ved Siden af den Del, der handler om Københavns Befæstning, en anden Del, som jeg ogsaa ønsker at sige et Par Ord om; det er den Del, der peger mod Fremtiden, der viser os hen til det næste Ministerium, man kunde maaske kalde det Alvorens Ministerium, der skal tage det samlede Forsvarsvæsen under fornyet Overvejelse. Jeg ser ogsaa hen til dette Ministerium med Længsel og glad Forventning, og denne Forventning er paa ingen Maade bleven forklejnet af de to pessimistiske Medlemmer, som i Betænkningen bestandig søger at blande deres Malurt i den Glæde, vi andre kan have af Flertallets Betænkning. Jeg har med Forundring set to Medlemmer her skille sig ud fra Flertallet for at udtale, at de paa ingen Maade vil være med til en yderligere Udvikling af vort Krigsvæsen. Det tvivler jeg slet ikke om, at de ikke vil være med til, og det antager jeg heller ikke, at nogen af os andre vil være med til. Det var mig en stor Beroligelse at se, at de to ærede Medlemmer ikke destomindre kunde anbefale os at stemme for Flertallets Dagsorden; ti jeg antager, at deri ligger, at i al Fald Dagsordenen gaar ikke ud paa en yderligere Udvikling af vort Krigsvæsen; men disse Udtalelser fra de to pessimistiske Medlemmer maa formodentlig slutte sig til noget, der vedrører Udvalgets indre Forhold, og som jeg ikke er bekendt med. Jeg har set Udvalgsflertallets Betænkning igennem, men ikke fundet saadanne Udtalelser, som der fra dette Synspunkt kan være Grund til at gøre Indsigelse imod. Nogle af Ordene kan have en mere militærisk Klang, end andre af os vil lægge i vore Ord, men det er noget, jeg ikke lægger Vægt paa; jeg tror, det følger simpelthen af denne Sags Behandling. Ligesom man ikke kan undgaa at blive sort om Fingrene, naar man giver sig af med at rense Skorstene, saaledes kan man heller ikke undgaa en vis Klang af Trommer og Trompeter, naar man behandler en Sag som denne, men det gaar af i Vask, det betyder ikke noget. Altsaa, jeg ser med megen Fortrøstning hen til dette næste Alvorens Ministerium, der skal tage For svarssagen under ny og samlet Overvejelse. Dette Ministerium faar jo for saa vidt en lykkelig Opgave, idet jeg dog tænker, at det ikke er den eneste Sag, som Alvorens Ministerium skal tage under Behandling, men at der er mange andre Spørgsmaal, som det vil være Opgaven for det næste Ministerium at overveje; det faar, siger jeg, paa en vis Maade en lykkelig Opgave, idet det overtager denne Sag med et Budget, der bugner af Velstand, med et Militærbudget, der er saa luksuriøst udstyret, at det kommende Ministerium med Rette kan vente i dets Overflod at finde noget til andre mere nyttige og frugtbringende Opgaver. Men hvor stor end den Interesse er, som ogsaa jeg føler for dette næste Ministerium, vil jeg dog sige, at denne Længsel er forbunden med en vis Grad af Taalmodighed, og det ligger dels deri, at alle Bevisioner for mig har noget Betænkeligt. Erfaringen har lært mig, at der sjældent kommer noget rigtig Godt ud af Revisioner. Ligefra Grundlovens Revision i 1866 og til den, vi havde af vort Hær- og Søvæsen i 1880 -- i hele det Tidsrum forekommer det mig, at Revisionernes Historie er denne, at det gaar med den som med Løvens Hule, at alle Spor vender indad; jeg har ikke set noget Revisionsforetagende, der egentlig har bragt os Pengene tilbage, som vi tidligere har givet ud, men de har har alle slugt mere. Det er derfor, siger jeg, at jeg med en vis Taalmodighed ser hen til dette Revisionens Øjeblik, idet jeg dog ogsaa der bygger noget paa den Stemning, som der med Hensyn til Militærvæsnet forekommer det mig — og det vil sikkert de Fleste her kunne tale med om - - mere og mere udbreder sig i Befolkningen, en Stemning, tør jeg sige, der ogsaa har fundet Udtryk i Flertallets Betænkning og navnlig den Del af Betænkningen, der lader de 30 Millioner, som en Gang var Udtryk for dette Tings Opfattelse paa Militærvæsnets Omraade, falde. Jeg tror ikke, der er noget Punkt i Betænkningen, hvor Flertallet med skarpere Instinkt har forstaaet at finde Stemningen i dette Ting end netop paa dette Punkt. Den Udvikling, der er foregaaet her i dette Ting, og som jeg tror, at den højtærede Konsejlspræsident sagde, han ogsaa havde Blik for, strækker sig ganske vist langt udenfor dette Tings Grænser; den breder sig til hele Folket. Dersom der i tidligere Tid var nogen Tendens i Folket til at behandle denne Sag rent overfladisk, paa Fantasiens Vej, med overspændt æstetisk Følelsestilskyndelse, saa tror jeg, at det er forbi. Jeg tror, at dette Spørgsmaal: hvad skal det nytte? dette Spørgsmaal, der er en Hæder for vort Folks Forstandighed, breder sig mere og mere ud gennem alle Lag i Befolkningen, og jeg nærer den Tro, at den Tid ikke er fjærn, da ingen ærlig Mand eller Kvinde her i Landet vil tro, at det er forsvarligt, eller vil kunne .undgaa at se, at det er letsindigt og samvittighedsløst at tage en Sag som denne uden dertil at knytte det Spørgsmaal: Hvad skal det nytte? en Sag som denne, der for Tusinder og atter Tusinder af fattige Familier betyder et Bidrag -- ikke alene i Penge, men i personlig Kraft — der føles stort og byrdefuldt, kun altfor stort og byrdefuldt. Med disse Ord skal jeg atter stemme imod Københavns Befæstning. Jeg har med disse faa Bemærkninger ønsket at skaffe Plads for dette Indtryk, at dersom der her i Tinget er Venner af Militarismen, Folk, for hvem Militarismen er en Livssag, saa er der ogsaa her i Tinget Fjender af Militarismen, Folk, for hvem Modstanden mod Militarismen er en Livssag.
Efter Talen forefaldt følgende Replikveksel mellem Folketingets Formand, Krabbe, og Hørup:
Formanden (Krabbe): Det kan vel næppe betvivles. at Enhver, der overvejer denne Sag, hvad enten det sker her i Forsamlingen eller i Folket, for sig selv har rejst det Spørgsmaal, som den ærede Taler forlangte, man skulde rejse, nemlig, hvad denne Sag skal nytte til. Men naar dette er Tilfældet, tror jeg ikke, at den ærede Taler har tilstrækkelig Grund til at rejse Tvivl om, at de, der har en anden Anskuelse end han, undlader at tage dette Hensyn, og end mindre tror jeg, at der er Føje for ham til i saa stærke og bitre Udtryk at stemple dem, som han tror undlader at tage dette Hensyn.
Hørup: Jeg tror, at den meget ærede Formand dog noget har misforstaaet mine Udtalelser. Det har ikke været min Hensigt at udtale en saadan Tvivl som den, den ærede Formand har hørt, og jeg er ikke i Stand til i Øjeblikket at kunne se, hvorpaa den ærede Formand i mit Foredrag støtter den Udtalelse, han rettede til mig.
Formanden (Krabbe): Jeg føler mig overbevist om, at den ærede Taler, naar han gør sig bekendt med det, som nys er udtalt af mig, vil forstaa mig, og jeg er overbevist om, at det vil gaa mine ærede Kolleger i Tinget ligesaa, hvad enten de hører til den ene eller den anden Side.
Hørup: Maa jeg blot sige til den ærede Formand, at jeg meget vel forstaar den ærede Formands Udtalelse, men at jeg betvivler, at den i mit Foredrag har haft nogetsomhelst Grundlag. Jeg haaber, at mine Udtalelser har været saaledes. at de ikke har givet den ærede Formand nogen real Grund til de Udtalelser, han er fremkommen med til mig — men ganske vist, det er jo Tidenden, der skal afgøre det.
Formanden (Krabbe): Nej, dette er det ikke Tidenden, der skal afgøre. Det, at den ærede Taler ikke tror, at han har givet Grund til den Paamindelse, der kom fra Formandens Side, er forøvrigt ikke noget, der er ejendommeligt for ham, ti det er — til Ære for Menneskeheden — Tilfældet med de Fleste, der bliver paamindede, idet de har været i god Tro og ikke mener at have givet Anledning til Paamindelsen. Men jeg fastholder, at der har været Grund dertil: jeg fastholder Rigtigheden og Berettigelsen af Paamindelsen.
Hørup: Men turde jeg ikke anmode den ærede Formand om at sige mig — jeg tror, at det er en billig Fordring at stille — hvorpaa han bygger.....
Formanden (Krabbe): Jeg maa gøre det ærede Medlem opmærksom paa, at der her ikke er Tale om Diskussion. (Hørup: «Det er der ganske vist ikke».
Formanden ringer). Der blev af den ærede Taler brugt en Udtalelse, som jeg fandt at være uberettiget. Jeg gjorde en Paamindelse derom, og dermed var Forhandlingen herom forsaavidt ophørt. Men af Billighedshensyn gav jeg det ærede Medlem Ordet til at fremsætte en Bemærkning, der da fremkom i Form af en Indsigelse. Jeg har tilbagevist denne Indsigelse, og hermed er Debatten ophørt. Det ærede Medlem for Københavns 4. Valgkres (Scharling) har Ordet.
Hørup: Jeg konstaterer, at Formanden ikke vil nævne mig, hvad han anker over.
Formanden (Krabbe): Jeg kalder det ærede Medlem for Københavns Amts 4. Valgkres (Hørup) til Orden.
Kilde: V. Hørup i Skrift og Tale, 1, 1902 s. 245-253.
Hele anden debatten i Folketinget er publiceret i Vort Forsvar, nr. 60 A og 60 B, 1883.

03/29/1883
Tyske socialdemokrater afholder kongres i København.

03/30/1883

03/31/1883

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page