Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 13. Oktober 1933 / Time Line October 13, 1933

Version 3.5

12. Oktober 1933, 14. Oktober 1933


10/13/1933
Demokrati ; Danmark
Første nummer af det antinazistiske tidsskrift Aandehullet udkommer. Aandehullet redigeres af tegneren Hans Bendix. Københavns Politi nedlægger forbud mod, at Aandehullet forhandles på gaden.

Tegning af Albert Naur. Aandehullet vol 1 nr. 1. 1933
Tegning af Albert Naur.

Aandehullet vol 1 nr. 1. 1933

I Lederen skrvier Hans Bendix »Vi ønsker at lave et Blad, der kommer i Utide, det er Utide nu, det skal være ejendommeligt ved kun at komme, naar det har noget paa Hjerte. Berettigede Tanker og Meninger, som den sædvanlige kloge, forsigtige og ansvarsbevidste Presse mener at have særlig Glæde og Interesse i ikke at faa luftet i skarp Form, vil vi forsøge pustet ud gennem »Aandehullet«.
Derfor har vi gjort vort første Nummer til et Særhæfte mod den nazistiske Aandsform. En altfor stor Del af den skandinaviske Presse har ladet sig lamme af Frygten for at støde Magthaverne i Tyskland. Uforsigtige Ord kunde skade Handelsoverenskomster, Træ- og Staalhandelen, Klipfisken, Kreatur-Eksporten — som om Nazi i sin nuværende økonomiske Stilling vilde lade en Splint, et Fiskeben, et Kohoved slippe ind fra Udlandet, dersom Tyskland ikke netop stod og manglede det.
Fra tyske Ikke-Nazister har Partifæller i Skandinavien faaet Henstillinger om ikke at skade dem ved at skrive mod Nazi-Regeringen. Man gik vidt for at undgaa Forfølgelse, Ydmygelser - - for alligevel at komme fra Massakrene i Koncentrationslejrene.
Hitler plagierer de amerikanske Banditters og Kidnappers Gidsel-System og lader »Forbrydernes« uskyldige Slægtninge eller Venner undgælde. Selv Jøder, de store indflydelsesrige med de udstrakte Forbindelser, har tiet — ingen officiel Boycott, man har affundet sig med Ydmygelserne ved at skænke store Beløb til de landflygtige Racefæller. Derfor har Afskyen i Norden for Naziregeringen og dens Metoder givet sig altfor spæde Udtryk.
Interessen for Menneskerettigheder og Retfærdighed standser ikke ved en Landegrænse. Man kan derfor ikke slaa sig til Taals med den fejge og dumme Undskyldning, at ethvert Land maa have Lov at ordne sine egne Affærer uden fremmed Indblanding.
Hvad enten vort Blods Cocktail er blandet med eller uden en Sjat Jøde, har vi ingen Pligt til stiltiende at stikke Fornærmelserne i Lommen og uden Protest være Vidne til en Degradering af den Menneskehed, hvortil vi dog alle stadig regnes. At have jødisk Blod i sine Aarer berettiger ligesaa lidt til Tavshed, mens Pogromet foregaar, som Manglen paa Negerblod hindrer i at se og harmes over Amerikas Behandling af de Sorte.
Vi har ogsaa forbundet en anden Tanke med »Aandehullet«. I en Tid, hvor Kunsten mere og mere underordnes den politiske Tendens, vil vi hævde Kunstens Ret til fri Udfoldelse — i den Overbevisning, at Kunst og Videnskab, netop ved at bevare politisk Frihed, har de bedste Betingelser for at arbejde med paa Opbygningen af en ny Verden.
»Aandehullet« skal være et sporadisk, satirisk og artistisk Blad — ikke et sekterisk.«


10/13/1933

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for oktober 1933

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page