Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 5 juni 1953 / Time Line June 5, 1953

Version 3.5

4. juni 1953, 6. juni 1953


06/05/1953
Kvinderens demokratiske Verdensforbund afholder fem dages inter-national kongres i København.
Kilde: Gudme, Eva: Kvinderens Verdenskongres i København.
I: Tænk i Tide, 1953: 8-9 s. [1-3].

06/05/1953
Den ny grundlov træder i kraft
§ 19 Stk. 1. "Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden Folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej heller kan kongen uden Folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med Folketingets samtykke.
Stk. 2. Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt indkaldes til møde".
Stk. 3. Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om Det Udenrigspolitiske Nævn fastsættes ved lov.
§ 20 Stk. 1. "Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde". (FN).
Stk. 2. "Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af Folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler".

06/05/1953

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for 1953

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page