edsöre

Edsöre (gl. Svensk, egtl. Edssværgen, Edsaflæggelse) betegner i de sv. Landskabs- og Landslove den Ed, som Kongen og de første Mænd i Landet aflagde, og hvorved de forbandt sig til at holde den almindelige Fred Ͻ: Kirkefred, Tingsfred, Kvindefred og Bofred. E. forekommer tillige i Betydningen: Bøder for Edsørebrud. Den, som stødte an imod den af Kongen besvorne Fred og forgreb sig i noget af det, som var Genstand for Kongens nysnævnte Ed, sagdes at »have brudt« eller »forbrudt Kongens E.«. Som E.-Brud optoges dog, især i Landslovene, ogsaa en Del Forbrydelser, der ikke kunde henføres til nogen af de oprindelige Arter. Straffen for E.-Brud var: 1) at den skyldiges Løsøre var forbrudt til Deling mellem Konge, Herred og Sagsøger; 2) Landflygtighed, indtil den mod hvem Forbrydelsen var voldet, gik i Forbøn for den skyldige; 3) 40 Marks Bøde til Kongen, naar Forbryderen fik »Fred« igen. Endnu i den sv. Lov af 1734 bibeholdtes i modificeret Form E.-Brudets Begreb, og ifølge »Regeringsformen« af 1809 er Forulempelse af Rigsdagsmænd at betragte som en Forbrydelse af denne Art. I den nye sv. Straffelov af 1862 nævnes derimod intet om E.-Brud, og da Ordlyden af nævnte »Regeringsform« ogsaa er ændret, ere ogsaa dens Spor dér forsvundne (Schlyter, Utkast till Edsörelagarnes historia, i Jurid. afhandl. II, 1836). O. A.
1. Ed genom vilken kungar och stormän förbinder sig att upprätthålla rikets fred och säkerhet.
2. Freden som nämnda ed medför; oftast använt juridiskt som edsöresbrott.
Till edsöreslagarna hörde de medeltida fridslagarna, det vill säga reglerna om hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid, men fridslagarna var fler än dessa.
Se også: Kongefred.

Kilde:

Kirke-Leksikon for Norden bd 1, 1900 s. 716.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page