fredsdagen

Dag, hvor Dansk Fredsforening og Kvindernes Fredsliga indsamler penge, i begyndelsen som regel ved salg af klistermærker. Startet 1919. Dagen gik på stift mellem de to organisationer, hvert andet år frem til den kolde krigs start.
Se også: Fredsflaget ; fredskrone ; fredsmåned ; fredsår ; mellemkrigsårene.

Litteratur

 Betænkning om indsamlinger : Afgivet af Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger. Justitsministeriet, 2012. ; Betænkning 1532)
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1401-1600/1532-2012/1532-2012_pdf/printversion_1532- 2012.pdf
'Før indsamlingsloven fra 1934 var der ingen samlet regulering af offentlige indsamlinger. Der var alene nogle bestemmelser i kancelliplakat af 19. oktober 1822, i hvilken det var fastsat, at ”Kollekt ikke kan foretages uden Hjemmel i en Anordning eller særdeles kongelig Bevilling”. Kancelliplakaten indeholdt ingen bestemmelse om straf for overtrædelse af forbuddet. Afholdelse af indsamlinger uden myndighedernes tilladelse blev dog alligevel straffet efter ”lovgivningens grundsætninger”. Efter ikrafttrædelsen af straffeloven af 15. april 1930, hvorefter det ikke længere var muligt at straffe efter lovgivningens grundsætninger, var det ikke længere muligt at sanktionere indsamlinger, som blev foretaget uden tilladelse. Derfor anså Justitsministeriet det for ”absolut påkrævet”, at der blev tilvejebragt lovregler om offentlige indsamlinger. Indsamlingsloven fra 1934 var i vidt omfang en lovfæstelse af den dagældende retstilstand og byggede således på en tilladelsesordning og regler om kontrol med indsamlingen og anvendelsen af det indsamlede beløb. Indsamling kunne efter loven kun ske til velgørende formål eller til formål, der havde almen interesse.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page