Jysk Folkeforening

Danmarks første antimilitaristiske parti stiftet 1862 på initiativ af Lars Bjørnbak.
Foreningens formål var, at "modarbejde Indskrænkning af den ved Grundloven givne Valgret, og at forberede Valg saavel til Rigsraad og Rigsdag som til Amtsraad og Kommunalbestyrelse samt at fremme og understøtte ethvert Foretagende, der sigter til at udvikle Folkets materielle og aandelige Velvære".
Nedrustningsprogram og nedrustningsadresse til Rigsdagen vedtages i november 1870. Jysk Folkeforening integreres i Det forenede Venstre omkring 1871 for endeligt at opløse sig selv ved dannelsen af Grundlovsværnsforeningen i 1877.
Se også: Danmark: Politiske partier.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page