motor / engine

Latin: Hvad der ved hjælp af energi og varme sætter noget i bevægelse; drivkraft, eksempelvis eksplosionsmotorer eller forbrændingsmotorer i biler, busser, fly, raketter, tog og skibe.
Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner, 2017.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
5) Motor: En forbrændingsmotor, der fungerer efter ottoprincippet, og som anvender elektrisk tænding eller, når der er tale om dual-fuel-motorer eller dieselmotorer, kompressionstænding til forbrænding af brændstof. Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv,, 2015
4) Håndbåret motor:
En motor, der opfylder mindst en af følgende betingelser:
a) Motoren skal benyttes i et redskab, som bæres af operatøren hele tiden under udførelsen af dets tilsigtede funktioner.
b) Motoren skal benyttes i et redskab, som skal anvendes i flere positioner, f.eks. op og ned eller til siden, for at udføre sine tilsigtede funktioner.
c) Motoren skal benyttes i et redskab, hvis samlede vægt inklusive motor, men uden væsker, ikke overstiger 20 kg, og som tillige udviser mindst et af følgende kendetegn:
i) Operatøren er nødt til enten at støtte eller bære udstyret hele tiden, mens det udfører sine tilsigtede funktioner.
ii) Operatøren er nødt til enten at støtte udstyret eller holde det i den rigtige retning hele tiden, mens det udfører sine tilsigtede funktioner.
iii) Motoren benyttes i en generator eller en pumpe.
5) Hjælpemotor:
En motor, der er monteret i eller på et motorkøretøj, maskine, lokomotiv, motorvogn eller fartøj, men som ikke er med til at drive køretøjet, maskinen, lokomotivet, motorvognen eller fartøjet fremad.
6) Ikke-håndbåret motor:
En motor, der ikke er omfattet af definitionen af en håndbåret motor.
7) Håndbåren motor til erhvervsmæssig brug, som benyttes i flere positioner:
En håndbåret motor, der opfylder betingelserne i både litra a) og b) i definitionen af en håndbåret motor, og for hvilken motorfabrikanten til den godkendende myndigheds tilfredshed har godtgjort, at en emissionsholdbarhedstid for kategori 3 i henhold til punkt 2.1 i bilag IV, tillæg 4 i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU, finder anvendelse på denne motor.
8) Lokomotiv:
Selvdrevet udstyr på skinner, beregnet til at flytte eller fremdrive vogne, som er beregnet til at transportere gods, passagerer eller andet udstyr, men som ikke selv er beregnet til at transportere gods, passagerer (andre end dem, som står for driften af lokomotivet) eller andet udstyr.
Bilag 2: Eksempler på maskiner, hvis motorer er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 2
1) Dieselmotorer med en nettoeffekt på 18-560kW, dog 19-560 kW for motorer der som minimum skal opfylde trin 3A i bilag 3, nr. 1, som kører med vekslende hastighed, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, litra a:
– teknisk boreudstyr, kompressorer m.v.,
– bygge- og anlægsmateriel, herunder hjullæssere, bulldozere, bæltetraktorer, bæltelæssere, lastvognslæssere, terrængående lastkøretøjer, hydrauliske gravemaskiner m.v.,
– landbrugsredskaber, jordfræsere,
– skovbrugsmaskiner,
– selvkørende landbrugsredskaber (med undtagelse af traktorer),
– udstyr til materialehåndtering,
– gaffeltrucks,
– maskiner til vejvedligeholdelse (vejhøvle, vejtromler, asfalteringsmaskiner),
– snerydningsudstyr,
– ground service udstyr i lufthavne,
– elevatorer,
– mobilkraner.
2) Dieselmotorer med en nettoeffekt på 18-560 kW, dog 19-560 kW for motorer der som minimum skal opfylde trin 3A i bilag 3, nr. 1, som kører med konstant hastighed, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, litra a:
– kompressorer,
– elaggregater med varierende belastning, bl.a. køle- og svejseanlæg,
– vandpumper,
– plæneplejere, flishuggere, snerydningsudstyr og fejemaskiner.
3) Benzinmotorer med en nettoeffekt på højst 19 kW, jf. § 1, stk. 2, nr. 2:
– plæneklippere,
– kædesave,
– elgeneratorer,
– vandpumper,
– buskryddere,
– hækklippere.
Bemærk, at listen ikke er udtømmende.
6. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) – Kapitel 6 omenergianlæg. / : Miljøstyrelsen, 2017.
Dette afsnit omfatter gasmotorer, dieselmotorer og dual-fuel motorer.
Gasmotorer er forbrændingsmotorer, som fungerer efter ottoprincippet, og som anvender elektrisk tænding til forbrænding af brændstof.
Dieselmotorer er forbrændingsmotorer, der fungerer efter dieselprincippet, og som anvender kompressionstænding til forbrænding af brændstof.
Dual-fuel-motorer er forbrændingsmotorer, som anvender kompressionstænding og fungerer efter dieselprincippet ved forbrænding af flydende brændstoffer og efter ottoprincippet ved forbrænding af gasformige brændstoffer.
Se også: Motorkøretøj ; motorvej.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page