Rigsrevisionen

Latin: Fra 1849 statens økonomiske og forvaltningsmæssige revisionsmyndighed - en uafhængig institution under Folketinget. Rigsrevisionen er en af de instanser, der udøver den parlamentariske kontrol i Danmark. Formålet er at fremme en redelig og effektiv statsforvaltning eksempelvis er udgifterne til Politiets Efterretningstjeneste - herunder løn mv. - omfattet af den almindelige revision af politiets regnskaber, som foretages af Rigsrevisionen i samarbejde med Rigspolitichefens revisionsafdeling og Justitsministeriets kasseinspektører. Hovedopgaven for Rigsrevisionen består i at revidere de statslige udgifter, herunder regnskaber og tilskudsregnskaber for institutioner, hvis udgifter eller underskud finansieres af staten. Rigsrevisionen reviderer regnskaberne for 425 statslige institutioner samt en række selskaber, hvori staten har økonomiske interesser. Årsrapporterne er registreret i Dansk bogsfotegnelse.
Se også: Danske myndigheder ; regnskabsvæsen ; Statsrevisorerne.

Litteratur

Rigsrevisorloven: Konsolideret udgave af lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni 2006 Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
- http://www.rigsrevisionen.dk/composite-25.htm


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page