svovl / sulfur

Græsk: Svovl er et grundstof, nr. 16 i det periodiske system.
Svovl udvindes gerne fra fossile brændstoffer.
Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl, 2015
§ 1. Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl:
1) Gas- og dieselolie
2) Fuelolie, bitumen samt varer omfattet af § 1, nr. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.
3) Fyringstjære
4) Petroleum
5) Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
6) Jordoliekoks
7) Brunkulsbriketter og brunkul
8) Blyholdig benzin
9) Blyfri benzin
10) Autogas (LPG)
11) Anden flaskegas (LPG)
12) Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), samt som biprodukt i raffineringsprocesser
13) Naturgas
14) Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.
Se også: Atomfysik ; kemiske våben: sennepsgas.

Litteratur

Sulfur: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page