udskrivningsvæsen ; Udskrivningsvæsnets Revisionskontor

Alt, hvad der har med værnetvang at gøre. I den tidlige europæiske middelalder administerers udskrivningsvæset af kirken og kongemagten. Under enevælden administreres udskrivningsvæsnet af godsejerne. Udskrevne kunne supplikkere (klage) til danske kancelli over udskrivningsvæsnets afgørelser. De udskrevne samles fra 1614 til 1803 i nationale regimenter. Udskrivningsvæsnet administreres fra 1851 af Udskrivningsvæsnets Revisionskontor under Justitsministeriet samt af Justitsministeriets 2. kontor. Overført 1914 til Indenrigsministeriet. Fra 2004 overfør til Forsvarsministeriet.
Seminarieuddanende lærere fritages i 1796 for militærtjeneste.
Se også: Hesteudskrivning.

Arkiv Rigsarkivet

Fra Udskrivningsvæsnets Revisionskontor er næsten alle journalsager kasseret. Derimod er protokollerne bevaret. Sagerne vedrørende udskrivningsvæsents revision kasseres efter bemyndigelse fra Indenrigsministeriet i 1933. Sagerne angik indkaldelse og fordeling af det udskrevne mandskab, kontrol med rulleføringen m.v.

Brevbøger med registre 1850-1913.
Ekstraordinær brevprotokol 1846-1859.
Breve 1849-1907.
Journaler med registre 1857-1913.
Journalsager 1911-1913.
Love, bekendtgørelser m. m. vedtrørende udskrivningsvæsnet (visdomsbog) 1788-1869.
Reglement for udskrivning af landvæbningen af 30.7.1856.
Forordninger vedrørende landudskrivningen 1850-1863.
Forordninger vedrørende søudskrivningen 1667-1863.
Forakter til cirkulære af 20.3.184 om omregulering limitdistrikerne og indbeetninger i henhold til dette.
Reperationer og indberetninger vedrørende udskrivningen og sessionerne 1848-1852.
Land- og søsessionsplakater 1848-1875.
Bestemmelser angående udskrivningsvæsnet 1791-1852 og 1863-1905.
Notarprotokol for 6. udskrivningsdistrikt 1839-1863.
Betænkninger angående udkast til love om søkrigstjenesten og om land- og søsessionerne afgivet i henhold til cirkulære af 28.9.1858.
Diverse akter vedrørende sessionerne 1858-1878.
Protokol over skematiske papirer til brug ved udskrivningsvæsnet 1854-1869.
Forakter til lov af 26.2.1872 om mønskring af krigsmandskab.
Forskellige ansøgninger om at måtte ansættes ved bestemte troppeafdelinger 1852-1858.
Indberetninger om mønstringsbestyrelsernes sportler for finansårene 1857/1858 - 1873/1874, afgivet i henhold til cirkulære af 13.3.1857.
Indberetninger om borgerbevæbninger og borgerbevæbningsfonds, afgivet i henhold til ministeriets skrivelse af 25.11.1853.
Alfaebtisk register.
Om Fritagelse for Udskrivning til den staaende Hær, Et systematisk Forsøg. Udateret.
Lister med befarent mandskab 1882-1912.
Nummerbytning vedrørende 1870-1897.
Kontorets personale m. m. 1857-1902.
Meddelelser om rullerne samt disses omskrivning 1853-1893.
Lovforslag og fortolkninger vedrørende værnepligt 1853-1897.
Lægdsruller ca. 1861- ca. 1931.
Søruller 1861-1921.

Litteratur

Betænkning om rationalisering af udskrivningsvæsnet. København : 1979; Betænkning nr. 875.
Petersen, Niels: Justitsministeriet : Organisation og arkiv. Rigsarkivet, 1982 s. 136.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page