Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 9. september 2010 / Timeline September 9, 2010

Version 3.5

8. September 2010, 10. September 2010


Holger Terp modtager Liviafondens hæderspris 9. september 2010 af Else Hammerich
Holger Terp fik et oliventræ sammen med LIVIAprisen. Else Hammerich begrundede gaven med oliventræets ældgamle betydning. Med en olivengren i hånden viser man, at man nærmer sig sin fjende med fredelige hensigter.
Foto: Anders Thormann, Dagbladet Arbejderen.

09/09/2010
Tale til Det danske Fredsakademi og Holger Terp, som modtager Liviafondens hæderspris 9.9.2010
Af Else Hammerich
Kære Holger Terp
Det er med stor glæde, at vi giver dig dette lille træ. Du vil passe godt på det, ved vi, og træet passer godt til dig. For oliventræet har en særlig ældgammel betydning: med en olivengren i hånden viser man, at man nærmer sig sin fjende med fredelige hensigter. For gamle Noah betød olivenkvisten i duens næb, at verden ikke var helt oversvømmet og håbløs: der er liv derude! Og det er Oliventræet, som er roden til Liviafondens navn.
Du har brugt dit liv på at vise, at livet er stærkt og viljen til fred er stærk. Og at det kan dokumenteres. At der overalt i verden og til alle tider er mænd og kvinder, som tror på og viser vej til mere intelligente og menneskevenlige måder at løse politiske konfliktknuder på end ved krudt og kugler.
Det Danske Fredsakademi er dit livsværk, og det har du skabt ved hjælp af et stædigt engagement, en beskeden levefod, et enormt netværk i Danmark og udlandet og din kone Betty, som du siger, er dobbelt så klog som du – ikke så lidt.
Men hvad er det Danske Fredsakademi? tja, en uafhængig forsknings- og undervisningsinstitution, men det er først og fremmest en skatkiste. Og en hjemmeside, en mega database, hvor man kan finde alt om arbejdet for fred fra år 0 til nu: fortællinger, fakta, historiske oversigter, nye tiltag, originale Gandhi oversættelser, sange og musik, som man kan lytte til. Og meget mere. Fra hele verden. Hver dag er der 6000, som klikker sig ind på www.fredsakademiet.dk. På travle dage 12-13000
Og det er vigtigt, for der er virkelig noget at hente både i fredelighed og i Fredsakademiet. Derfor er det med den største respekt, at vi giver dig denne kuvert til det Danske Fredsakademi – den kan hjælpe til, at I kan fortsætte det gode arbejde det næste år. Værs’go Holger og tak for det hele.
Takketale - In English
Af Holger Terp
Jeg takker for al den ros der her i dag er givet til mig fra Liviafondens side og også takke det store frem­mødte publikum og jeg vil nu sige et par få ord om mig selv og om noget af det, jeg forsøger at formidle.
Alene er jeg ikke – så roserne gives hermed videre til alle Jer der gen­nem årene har støttet freds­akademiets udvikling.
Jeg er ikke videnskabsmand i ordets normale akademiske betydning.
Uden akademiske grader og an­sættelse er jeg. Jeg er en halv­studeret røver og mine arbejds­metoder er heller ikke akademiske.
Jeg kalder mig ikke fredsforsker eller underviser, men fredsfusker - i parentes bemærket – det er ikke en beskyttet titel - parentes slut – for man kan ikke modtage freds­undervisning i Danmark. Ikke den fredsundervisning der interesserer mig. Fredssagen og freds­bevægelsernes historie. Når man ikke har et universitet eller et institut til rådighed, må man finde dokumenter på anden vis. Jeg har i mange år benyttet antikvarboghandlere, marskandisere og loppemarkeder med gode resultater. Følger man en rød tråd, kan man godt finde den eller de historier man vil sætte sig ind i og berette.
Lad mig indskrænke mig til et par eksempler.
Vil man beskæftige sig med et lands historie og udvikling er et godt sted at begynde administrationshistorien.
Centraladministrationens historie. Og så er man inde i magtens centrum og korridorer med det samme. Et ældre værk om Rigsarkivets indhold – grønspættebogen er første bind af Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse – fundet på en hollandsk bog aktion gav ideen til at arbejde videre med skatteforvaltningens ældre historie – som beskrevet af de herrer Nielsen & Thalbitzer i 1949; en historie, hvoraf det fremgår, at danskerne altid har klaget over oprustningen og krigenes byrder og plager.
Hos landbohistorikerne – specielt i Birgit Løgstrups værker – fandt jeg beskrivelser af det uretfærdige værnepligtsystem og militærnægtersagerne under stavnsbåndet og under enevælden. Hos kirkehistorikerne – specielt hos Holger Rørdam – fandt jeg historien om det pacifistisk begrundede studenteroprør ved Københavns universitet 1658-59. Summen af denne viden gjorde det klart for mig, at der er en dansk fredshistorie som ikke er fortalt i sin sammenhæng og som jeg har forsøgt at skitsere i Fredsakademiet.
Det skal heller ikke glemmes på en aften som i aften, at Danmark er i krig – og med den ringe bevidsthed der er her i landet om krigsdeltagelsen, kommer den nok til at vare længere end den store nordiske krig, hvis vi ikke sadler om.
Undervisere bliver nød til at forholde sig til dette. Et godt sted at begynde vejen mod fred er ved at undervise i etik, konfliktløsning og i det retfærdige i freden. Der er masser af ret og kultur i fred. Freden skal bare visualiseres så den bliver aktuel og vedkommende og ikke optræder som et fjernt og utopisk mål. Den dag der er etik i alle danske skoleskemaer og i alle undervisningsforløb vil jeg blive meget glad.
Thank You Speech at the Reception of the Prize of Honour by the Livia Foundation
By Holger Terp
Thank you for all the praise which here today are given to me from the Livia Foundation. I appreciate all of the people in attendance, and I will now say a few words about myself and about some of what I am trying to convey.
Alone I am not - then the roses are hereby passed on to all of you who over the years have supported the Peace Academy's development.
I am not a scientist in the strict normal academic sense.
Without academic degrees and employment I am. I am half studied robber and my working methods are not academic.
I do not call myself peace researcher or teacher, but peace dabbler - incidentally - it is not a protected title - parenthesis end - because you can not receive peace education in Denmark. Not the peace education that interests me. Peace proceedings and peace movements' history. When you do not have a university or an institute available, you have to find documents in other ways. I have for many years used the antiquarian booksellers, second-hand dealers and flea markets with good results. If one follows a red thread, you can still find it or the stories you want to get acquainted with and share.
Let me confine myself to a few examples.
If you want to study a country's history and development a good place to begin is administration history, the history of the central administration. And then you immediately are inside the power centre and corridors. An earlier work on content of the Danish National Archives - the Green Junior Woodpecker's Guidebook is the first volumes of The National Archives and the means for its use - found on a Dutch book action gave the idea to pursue the tax administration's earlier story - as described by the gentlemen Nielsen & Thalbitzer in 1949, a story which shows that Danes have always complained about the armament and wars burdens and afflictions.
In the works of the rural historians - especially in Birgit Løgstrup’ works - I found descriptions of the unjust conscription system and the conscientious objector cases under adscription and absolutism. At church historians - especially in the works of Holger Rørdam - I found the story of the pacifist student rebellion at the University of Copenhagen 1658-59. The sum of this knowledge made it clear to me that there is a Danish peace story not told in its context and which I have tried to outline the Peace Academy.
It must not be forgotten in a night as tonight that Denmark is at war - and the low awareness there is in this country on the war participation, it will last longer than the time of the Great Northern War, if we do not turn around.
Teachers will need to deal with this. A good place to begin the road to peace is to teach ethics, conflict resolution and the justice in peace. There are plenty of law and culture in peace. Peace must just be visualized as it is topical and relevant and not acting as distant and utopian goals. The day there is ethics in all Danish school schedules and in all university courses, I would be very happy.

09/09/2010

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 2010

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page