Det danske Fredsakademi

Atomoprustningen for det næste århundrede besluttet på selveste Hiroshimadagen. Simpelthen forkasteligt.

Årelangt bedrag med gradvis indsættelse af missilforsvaret i England for at undgå offentlig omtale og for at stoppe opposition.

Af Ulla Røder, August 2004

Indledning

Den uundgåelige aftale om Thule radarens opgradering til USA's missilforsvarsplaner er nu i stand. Ligesom tilladelserne til Fylingdalesradaren, som kom i stand efter en højst ensidig og kritisabel proces, har beslutningen om opgradering af Thulebasens radar til USSPACECOM/NCA's rumkrigsprogram ikke været stort anderledes.

I England blev rapporter og konsultationer bestilt og styret af forsvarsministeriet Ministry of Defence (MOD) og leveret af regeringen til parlamentet i en form, der bevidst udelod vigtige oplysninger. Gad vist hvor meget det vil vise sig, at den danske regering har gemt for den danske befolkning. Jeg vil her redegøre for i hvert fald de helt åbenlyse udeladelser, som jeg kender til lige nu.

I den endelige rapport fra BDP og TuV Productservice om opgradering af Fylingdalesradaren taler man op opgradering af computer og software i radaren og opsætning af en ekstra antenne til det militære Global Position System på toppen af pyramiden. Der nævnes, at det eksisterende kommunikationssystem skal moderniseres, og man antyder, at der eventuelt vil blive tale om en hel udskiftning af denne kommunikationsdel. Der bliver endog forslået for ikke at skabe ændringer i miljøet at give denne nye installation en farve der er mere neutral i forhold til de naturskønne omgivelser ude på North Yorkshires hede, der er en del af en nationalpark.

I rapporten, som MOD bestilte hos ovennævnte angiveligt uafhængige firma og en radarekspert, fremlægger disse helt uvildige eksperter deres konklusion, at opgraderingen ikke er så omfattende, at den behøver en anmeldelse af foreslået udvikling i området hos den lokale planlægningsautoritet North Yorkshire Moors National Park.

Dette er nu heller ikke nødvendigt, da radaren er beliggende på statens ejendom; hvorfor tilladelse slet ikke er nødvendig. Derfor ville en sådan lov være en gestus for at holde sig på god fod med nationalparkautoriteterne. Forsvarsministeriet har jo flere militæranlæg bekvemt anlagt i nationalparker eller andre fredede naturområder af historisk og kulturel værdi. Denne konklusion stemte ikke helt uventet overens med MOD's egne konklusioner.

I rapporten nævnes ændringer til kommunikationssystemet og et kort over basen afbilleder her SATCOM antennen overdækket af en af de karakteristiske mellemstore "golfbolde", men har vist helt bekvemt glemt at indtegne den lille kuppel, der befinder sig ved siden af SATCOM golfbolden og SATCOM bygningen, nemlig MILSTAR antennen.

Dette er nu ikke glemt; men må nærmere betragtes som en bevidst undladelse, da dette ville være en indrømmelse fra det britiske forsvarsministerium, at opbygningen af missilforsvaret allerede var begyndt i 1996, godkendt i planlægningskontoret 14/7/1999 og konstrueret i år 2001, tilmed ved ulovlig inddragelse af en offentlig fodsti over det naturskønne område og senest i 2003 opkøb og fældning af et tilstødende skovareal til udvidelse af sikkerhedsområdet.

Der var ingen henvisning til opgradering af kommunikationsanlæg i den offentlige debat 9/12 2002 fra the Secretary of State. I hans udtalelse til underhuset, House of Commons, 17/12-2002 (HCDC's Missile Defence Vol. 1, 39) nævner han "an additional communication link" - "et yderligere kommunikationsled". 15/1-2003 (HCDC missile defence, Vol. 2, 252 nævner han "upgrading of the radar and related communications facilities" - "opgradering af radaren og relaterede kommunikationsfaciliteter".

Rapporten beskriver en udskiftning af den eksisterende SATCOM ANTENNE og dens "golfbold overdækning". Hverken i planen eller på medfølgende billeder bliver MILSTAR antennen vist. Forsvaret (MOD) kan ikke nægte kendskabet til den eksistens, derfor er udelukkelsen fra rapporten foretaget bevidst for at vildlede offentligheden og vores politikere og for at afspore protesterne som på det tidspunkt var stærke. Irakkrige afbrød lige i tide disse protester og har siden overskygget verdensbegivenhederne på tragisk vis.

I et svar til Mr. Cran siger forsvarsministeren "Klart, opgraderingen kan ikke begynde før vi formelt har kommunikeret vores svar til USA". Dette svar var for resten også den danske regerings mantra i 2002-2003. Gad vist om de havde en fast aftale med USA og Storbritannien. Læs mere herom i min tidligere udsendte artikel om missilskjoldsaffæren.

Opgraderingen af Fylingdales startede allerede i 1996 med indsendelsen af tegningerne til Planlægningsautoriteten i Harrogate. Parlamentet blev mildt sagt vildledt og bedraget. Hvad er situationen i det danske folketing? Hvad fik vores politikere ikke at vide inden denne beslutning blev truffet?

Jeg husker politikerne hele vejen i debatten skelede til vores engelske krigskammerater og deres godkendelse af opgraderingen af Fylingdalesradaren. Er disse aftaler indgået på et falsk grundlag, burde de erklæres ugyldige øjeblikkelig og en ny offentlige ordentlig oplyst debat bør finde sted inden nogen som helst beslutninger for USA's fortsatte brug af disse baser kan komme på tale. Dette bør ske såvel i England som i Danmark. Disse aftaler er forkastelige.

De 3 MILSTRAR satellitter er en integreret del sammen med SATCOM i atomvåben (C3) angrebs-, kontrol-, og kommando-, kommunikationssystem med direkte kontakt til NSA/USSPACECOM i Colerado USA).

Derved er Fylingdales ikke blot en overvågningsstation, men en direkte integreret del af USA's strategiske angrebsplan, Strategic Attack plan og Storbritanniens Strategic Defence Review, samt del af NATO's atomvåbenstrategi. En strategi, der direkte planlægger udvikling af en kapacitet til at bruge nye små præcise satellitstyrede atomvåben, og på lidt længere sigt nye fusionsbomber, samt en lang række andre våbentyper, som kan studeres ved at søge under anti-satellitvåben og våbensystemer på FAS's webside. Dette system bruges til at bestille et atomvåbenangreb og til at kommunikere til de hurtigudrykkende fælles tropper, hvor de end befinder sig på kloden.

Hvad har det egentlig med opgraderingen af Thuleradaren at gøre?

Der er nogle spørgsmål, jeg synes bør rejses i den forbindelse.

Er vores regering medvidende om MILSTAR systemet i Fylingsdales?

Er der kommunikationsantenner, der skal moderniseres i forbindelse med Thuleradarens opgradering? Er der også et SATCOM og et MILSTAR anlæg på Thule, som vi ikke har hørt om? Eller vil der i forbindelse med Thuleradarens opgradering blive bygget en MILSATCOM, som det nye færdigmoderniserede anlæg vil blive kaldt ifølge planlægningskontorets tegninger og oplysninger fra våbenfabrikantens Lockheed Martins webside. Hvis dette er tilfældet, hvilken andel og kontrol har dansk militær så hermed?

Ifølge de strategiske planer har kun NCA og USSTRATCOM kontrol og kommando over disse systemer.

Alene Danmarks regerings godkendelse af at give Grønlands jord til Missilforsvaret er en beslutning som nu har "installeret" atomvåbensystemer på Grønlandsk/Dansk område. Atomvåbnene kan affyres ved hjælp af denne opgraderede radar. Ud fra antagelsen af i almindelig lovgivning af hæleren er lige så skyldig som tyven, må jeg antage, at Danmarks regering har gjort sig skyldig i, at Danmark nu er blevet en del af en strategiplan om at anvende atomvåben til direkte angreb. Ifølge de nye strategier er man gået bort fra den gamle afskrækkelsesteori, som vi har kendt siden atomvåbnene holdt deres indtog i Hiroshima den 6. august 1945.

Yderligere kan jeg lige nævne, at Royal Air Force, RAF fra år 2030 påtænker at placere de Britiske atomvåben på fly i stedet for på deres 4 Vanguard (Trident-missil) ubåde. Det vil sikkert både blive på bemandede fly, og på ubemannede fly til den tid, hvis de bomber de får udviklet bliver små og lette nok hertil. Trefalgar ubådene år 2016, Vanguard (Trident) år 2020 og Astude år 2030 vil blive erstattet af en ny ubådstype under udvikling (MUFC) Maritime Underwater Future Capacity, hvis rolle formentlig vil blive kontrol- og kommando center for Joint Forces i de fremtidige krige på jorden og i rummet.

Det giver i hvert fald mig moralske opstød, at vi igen skal finansiere dette våbenkapløb. Det giver god grund til at se på udviklingen i et andet lys. Fremover vil atomvåbnene altså blive fuldstændigt kontrolleret fra NCA's supercomputere og programmer der styrer satellitter, som til den tid også vil være moderniseret til at styre atomvåben affyret fra rummet og fra højteknologiske nye fly, som Joint Strike Fighteren og Euro Fightere. Flex-skibe bygget i Danmark vil tage sig af en række andre opgaver i disse fælles operationer.

Dette giver mig anledning til at spørge vores regering om vi, som jo også er med i Nato's atomvåbenstrategi, har fået indført et dansk atomvåbensystem eller andel heri af bagdøren på Thule? Hvem er ansvarlig for en sådan handling og kan stilles til ansvar? De såkaldte små atombomber er måske nok blevet mindre i størrelse og den radioaktive grænseværdi er sat ned til 1-5 kilotons, men disse våben er alligevel helt klart ulovlige og udviklet i strid med alle traktater. Tænk at vi på Hiroshimadagen skal have en sådan meddelelse.

Det er en skændsel og en hån mod befolkningen. Deltagere i en sådan planlægning får mig til at overveje at indklage de ansvarlige for den internationale krigsforbryderdomstol for forbrydelse mod menneskeheden. Planlægning af den slags ulovlige handlinger til skade for menneskeheden er en forbrydelse klart defineret i international lov som Nürenbergprincipperne og yderligere stadfæstet med indførelsen af den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.

Planlægning er lige så ulovlig som udførelse af selve handlingen. Disse våben vil ødelægge byer, dræbe i flæng i miles omkreds og sprede radioaktivitet over større områder. Det skrækscenario, der er tale om, er at ikke en men et større antal af disse atombomber sættes ind mod underjordiske mål i bebyggede områder - angiveligt for at bekæmpe terrorister og deres masseødelægges våben ifølge USA's egen propaganda.

Jeg mener at Grønlænderne er blevet totalt vildledt. Hvis de tror de bliver rigere af at have Thulebasen og at denne aftale har noget med miljøet at gøre ud over at skade samme, så går sandheden nok snart op for dem. Lad mig citere lidt fra den omtalte rapport side 20, punkt 6.8 om socio-økonomiske anliggender:

"Basen vil fortsat blive drevet af RAF folk. (For tiden er der ansat 81 RAF personale, 43 MOD civilt ansatte (herunder sikkerhedsfolk), 85 MOD politifolk og ca. 189 kontraktansatte. Dertil kommer så 1 USA Air Force Major og 10 kontraktansatte til at tage sig af kommunikationssiden".

De er ikke ansat til at skrive breve når vi atomvåbenmodstandere kommer med vores protester, men er nok mere til at holde sig klar ved knappen den dag et atomangreb skal foretages. Sidstnævnte gør Fylingdales til hvad jeg på godt dansk vil kalde en af de førerbunkere, som skal anvendes til koordineringen af de fremtidige militære strategier når slagene skal slås).

RAF Fylingdales giver arbejde til totalt 409 ansatte og har betydning for den lokale økonomi.

Opgraderingen ændrer ikke antallet af ansatte og totalt vil 75-100 kontraktansatte blive brugt til arbejdet med opgraderingen. (Normalt er der ca. 20 skiftende kontraktansatte på basen i døgndrift.

Det midlertidige øgede aktivitetsniveau vil ikke give øget trafik i området af nævneværdig betydning.

Der vil derfor ikke blive nogen socio-økonomisk resultat i form af permanente lokale jobs og muligheder. De nuværende økonomiske og sociale fordele basen bringer vil fortsætte inklusive niveauet af ansatte (et område hvor lokale forretningsdrivende i lokale medier i 2002 ellers appellerede kraftigt for en opgradering i håb af forøget omsætning i erhvervslivet lokalt). I de to år opgraderingen tager, vil der måske komme et forøget forbrug af lokale ydelser, fødevarer og andre varer fra kontraktansatte (så som hoteller, pubs, restauranter, biografer etc.). Dog er omfanget af disse fordele sådanne at de ikke vil give en forøgelse, der vil kræve nogle nye faciliteter. Det er for tidligt at fastslå i hvilken grad kontraktansatte fra USA vil bruge engelske underleverandører.

Jeg har i denne beskrivelse end ikke nævnt strålingsfaren fra selve radaren, da denne stort set i lyset af den langt større fare USA strategiske planer udgør en bagatel. Miljøets ødelæggelse fra basen bliver i denne sammenhæng også en mindre faktor i hvert fald set på globalt plan. Disse planer bør stoppes. Folk kan ikke være tjent med at skulle have fremtiden truet af atomvåben. Enhver fortsat udvikling og produktion øger risikoen for at terrorister får materialer til at producere deres egne små atombomber.

Alle dele til militært brug og kontrol af vores rum og satellitprogrammer, så som Milstar burde forbydes. Hvis USA vil påstå også at forsvare kommercielle interesser her på jorden og i rummet gøres dette bedst ved ikke at muliggøre udviklingen af teknologi, der kan bruges til angreb i og fra det ydre rum.

Med hensyn til den forøgede fare for angreb på såvel Thule som Fylingsdalesradaren af terrorister eller andre stater, der skulle ønske disse installationer elimineret. Med hensyn til den reelle sikkerhed på disse baser, vil jeg blot henvise til Greenpeaces aktion på basen i Menwith Hill for nogle år tilbage og til min egen lille indtrængen på Fylingdalesbasen ved Milstar antennen sammen med en kollega i Trident Ploughshares i 2003. (Jeg blev for resten på bedste udemokratiske vis dømt uden selv at være tilstede under retssagen for denne lille aktion. Gad vist, om jeg var uønsket. Jeg glæder mig til at høre, hvad min straf herfor bliver en dag, når jeg en dag er kommet igennem den ventende retssag for min aktion mod RAF Leuchars krigsfly.

I dag kan jeg kun ønske Grønland tillykke med at have indført atomvåben i en tid hvor atomvåbenstaterne har forpligtet sig til atomvåbennedrustning under ikke-spredningstraktaten (NPT), som jo skal forhandles næste forår. Jeg håber I får store fordele heraf, men ærlig talt så tror jeg I er blevet tørret godt og grundigt - som sædvanlig. I behøver ikke tænke på jeres efterkommere. De kommer ikke til som Jer at skulle gå gennem årelange retssager om kompensation, når de ender at stå med kolde fødder ude i sneen. For der bliver nok ikke mange efterkommere med den fremtid vi kan vente os. Men i kan trøste jer med, at vi atomvåbenmodstandere i hvert fald vil gøre vores for at sabotere disse planer. Jeg håber I vil hjælpe hermed, de af Jer som trods alt stadig har fornuften i behold.

Litteratur

UK involvement in Missile Defence : A submission to the Defence Select Committee by the Yorkshire Campaign for Nuclear Disarmament, 8th January 2003
Yorkshire CND, 22 Edmund Street, Bradford, BD5 0BH
Tel: 01274 730795 fax: 01274 414413
e-mail: information@yorkshirecnd.org.uk
www.yorkshirecnd.org.uk

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk.
Locations of visitors to this page