benzin

Tysk: Flydene kulilte der udvindes af råolie og hovedsagelig anvendes som brændstof i forbrændingsmotorer med styret tænding til fremdrift i biler, fly og skibe.
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v., 2017.
§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder krav til kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer, traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, når de ikke er til søs, samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs.
Definitioner
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Benzin: Ethvert flygtigt mineralolieprodukt, som henhører under positionsnumrene KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 og 2710 11 59, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med styret tænding til fremdrift af motorkøretøjer.
2) Dieselolie: Brændstof, som henhører under positionsnummer KN 2710 19 41, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med kompressionstænding til fremdrift af motorkøretøjer.
3) Gasolie: Brændstof, som henhører under positionsnummer KN 2710 19 41 og KN 2710 19 45, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med kompressionstænding til fremdrift af traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, samt fritidsfartøjer.
4) Motorkøretøj: Motorkøretøj som defineret i færdselsloven.
5) Traktor: Motordrevet køretøj som defineret i færdselsloven.
6) Mobil ikke-vejgående maskine: Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje.
7) Fartøj til sejlads på indre vandveje: Fartøj på indre vandveje som defineret i direktiv 97/68/EF.
8) Fritidsfartøj: Fritidsfartøj som defineret i direktiv 94/25/EF.
9) Engrosvirksomhed: Virksomhed, der sælger eller importerer benzin eller dieselolie en gros, herunder leverer til egne salgsanlæg, med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, og som er ansvarlig for ekspedition af brændstof gennem et punktafgiftsopkrævningssted.
Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag.; Betænkning fra Miljøstyrelsen 1999.
Den 21.december 1992 underskrev Oliebranchens Fællesrepræsentation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Miljøstyrelsen en aftale om oprydning af forurenede grunde, hvorpå der har ligget benzinstationer. Aftalen trådte i kraft medio 1993. Ordningen omfatter både grunde, hvor der tidligere har været detai lsalg af benzin, og anlæg som skal nedlægges inden for en nærmere bestemt periode.
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, 2001.
Redningsberedskabets Statistiske Beretning. / : Beredskabsstyrelsen, 2006.
Det fremgår af figuren, at langt de fleste miljøuheld sker i forbindelse med spild af stof, typisk fra transportmidler, som er defekte eller forulykkede. Således udgør stofkategorierne "olie" og "benzin" fra minimum 72 % i 2004 til maksimum 85 % i 2005.
Se også: Benzinafgiftsnævnet ; Benzinnævnet ; fossilt brændstof ; luftforurening ; molotovcocktail.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page