forsikring

1: Overbevisning.
2. Betalt sikkerhed for økonomiske tab.
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler, 2015.
§ 1. Denne lov finder anvendelse på forsikringsaftaler, der indgås med forsikringsaktieselskaber, gensidige forsikringsselskaber eller andre selskaber og institutioner, der driver forsikringsvirksomhed.
§ 2. Ved selskabet forstås i denne lov forsikringsgiveren.
Stk. 2. Ved forsikringstageren forstås den, der med selskabet har sluttet aftale om forsikring.
Stk. 3. Ved den sikrede forstås den, som, hvis en forsikringsydelse kommer til udbetaling, har ret til ydelsen.
Stk. 4. Ved en forbrugerforsikring forstås en forsikringsaftale, hvor forsikringstageren (forbrugeren) ved aftalens indgåelse hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Selskabet har bevisbyrden for, at en forsikringsaftale ikke er en forbrugerforsikring.
§ 35. Enhver lovlig interesse, der lader sig ansætte i penge, kan være genstand for skadesforsikring. Forsikringen kan tegnes for forsikringstagerens eller trediemands interesse.
Betænkning om forsikringsaftaleloven. / : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om revision af forsikringsaftaleloven, 2002.; Betænkning 1423)
Forsikringsaftaler reguleres først og fremmest af reglerne i forsikringsaftaleloven. Loven trådte i kraft den 1. januar 1932 og er siden ændret flere gange, senest ved indsættelsen af § 120 a om betydningen ved sygeforsikring af sygdomme, som er indtrådt inden forsikringstidens begyndelse.
Beretning om statens selvforsikringsordning: Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18, stk. 1, i lov om revision af statens regnskaber m.m., 2004.
Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten – på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre – ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Finansministeriet ikke har sikret, at der er et klart regelsæt for statens selvforsikringsordning. Uklare regler og forskellig praksis har medført, at der i ministerier og institutioner er usikkerhed om ordningens indhold og omfang, herunder tvivl om adgangen til at tegne forsikring for de risici, der ikke er omfattet af selvforsikringsordningen.
Statsrevisorerne kritiserer, at Folketinget ikke har sikkerhed for, at væsentlige omdisponeringer af bevillingerne forudgående forelægges Finansudvalget.
Statsrevisorerne gør opmærksom på, at det vil være i overensstemmelse med principperne for mål- og rammestyring, at styrelser og institutioner har et entydigt regelsæt at holde sig til, når de skal vurdere risikoen ved forskellige skadescenarier – fx når der skal træffes beslutning om foranstaltninger til at forebygge skader. Statsrevisorerne har bemærket, at der hverken inden for eller uden for selvforsikringsordningen foreligger en samlet registrering af antallet af skader i staten og deres økonomiske omfang.
Se også: Ankenævnet for Forsikring ; Arbejdsløshedsforsikring ; Forsikringspligt ; Forsikringsrådet ; Forsikringstilsynet ; genforsikring ; invalideforsikring ; Livsforsikringsnævnet.

Litteratur

Flere får ret i klager over forsikringer. / : Michael Olsen. I: Politiken, 10. november 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page