lods / maritime pilot

En lods er en sø- og farvandskyndig navigatør, der vejleder skibes navigering i vanskelige farvande eksempelvis ved ind- og udsejling i havne med det formål, at øge trafiksikkerheden. I visse farvande er der derfor lodspligt.
Lodseri er kendt siden oldtiden.
Et lodseri stiller lodser til rådighed for skibsfarten i farvande, floder og havne.
Lodsning defineres i lodsloven af 2006 som:
1) Gennemsejlingslodsning: Lodsning, der ikke er højsølodsning eller regionallodsning.
2) Højsøcertifikat: Et lodscertifikat til højsølodsning udstedt af en myndighed, der ifølge anbefaling af FN's internationale søfartsorganisation (IMO) er kompetent hertil.
3) Højsølodsning: Lodsning uden for et lands søterritorium.
4) Landbaseret lodsning: Lodsning foretaget ved kommunikation fra land.
5) Lods: En person, der af Søfartsstyrelsen er certificeret til at lodse.
6) Lodscertifikat: Et af Søfartsstyrelsen udstedt bevis på, at indehaveren er legitimeret til at foretage nærmere angivne lodsninger.
7) Lodsfritagelsesbevis: Et bevis udstedt af Søfartsstyrelsen, der fritager et skib for lodspligt, hvis lodsfritagelsesbevisets indehaver fører skibet, og hvis lodsfritagelsesbeviset omfatter skibets type, kondition og det farvand, som skibet sejler i.
8) Lodsning: Rådgivning af skibets fører om navigering, sejlads og manøvrering, uanset om rådgivningen gives om bord på skibet eller ved kommunikation fra andet skib eller fra land.
9) Lodsningsområde: Det geografiske område, som en lods ifølge sit lodscertifikat er legitimeret til at lodse i.
10) Privat lodseri: Ethvert lodseri, der ikke er en del af DanPilot.
11) Regionallodsning: Lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods.
12) Mindre havn: En havn, som havde en årlig fragtgodsomsætning de foregående 2 kalenderår på mindre end ½ pct. af den samlede godsomsætning for fragtskibsgods i danske havne i perioden.
13) Større havn: En havn, der ikke er omfattet af nr. 12.
Se også: Fyrlister ; fyrvæsen ; International Maritime Pilots Association ; kartografi ; kystvagt.
Se tillige: Danmark: Geografi ; Den grønlandske lods ; den færøske lods.

Litteratur

Bekendtgørelse af lodslov
Herved bekendtgøres lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006...
Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde
§ 1. Loven finder anvendelse på lodsning, der foretages
1) på dansk søterritorium eller
2) uden for dansk søterritorium, når enten lodsningen udøves på grundlag af et dansk lodscertifikat eller lodsvirksomheden drives fra dansk område.
§ 2. Loven gælder ikke krigsskibe, troppetransportskibe og udenlandske statsskibe...
Bekendtgørelse om anvendelse af lods
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141823
I medfør af § 4, § 5, og § 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes:... Og:
Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
BEK nr 1343 af 11/12/2014
- https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=166832
Samt:
Lov om Danpilot
Kapitel 1
Etablering, formål m.v.
§ 1. Danpilot etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.
§ 2. Virksomhedens formål er at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven.
§ 3. Virksomheden overtager det statslige lodsvæsens hidtidige virksomhed ... den 1. januar 2013.
Beretning til statsrevisorerne om lodsvæsenet (lodserierne og Lodsreguleringsfonden). / : Rigsrevisionen, 2001.
Den vel instruerede Skipper eller Anviisning for Søefarende, indeholdende Forholdsregler, som de have at iagttage baade førend de tiltræde Reisen, samt imedens den varer, og efterat den er fuldendt : Andet Oplag giennemseet, og i Henseende til den Danske Søeret, forøget med adskillige Tillæg...
. / : Peter Hersleb Graah. J.F. Schultz, 1800.
Den danske Lods. / : Christian Christopher Zahrtmann. Det Kongelige Søkaart-Archiv, 1843.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021509176.pdf
'Undersøgelsen af alle danske Kyster og Farvande blev begyndt i 1791, men först efter lang Hvile optaget paa ny i 1827 , og er siden den Tid fortsat uafbrudt, og med Kraft, til 1843.'
Fortsat som:
15. udgave
Den danske lods. / : Kort & Matrikelstyrelsen, 1996.
14. udgave
Den danske lods I. Det Kongelige Farvandsdirektorat, 1974
Den danske lods II. Det Kongelige Søkort-Archiv, 1971[sic]: Nordsøen, Skagerrak, Limfjorden og Kattegat, Sundet, Store-Bælt, Lille-Bælt, Farvandet s. for Fyn, Smaalandsfarvandet og Østersøen.
Den danske Lods I del indeholder forskellige oplysninger af almindelig interesse for skibsfarten og Den danske Lods II del giver en topografisk og hydrografisk beskrivelse af farvandene og de omliggende kyster samt en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til vejledning for besejlingen.
Den danske Lods Generelle oplysninger. Geodatastyrelsen, 2013.
- http://gst.dk/media/2915903/ddlversgstreduceret.pdf
Efterretninger for søfarende / Notices to mariners, Denmark. Farvandsvæsenet et al, 1885-.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page