Skoleelever for fred, 1981?

lærling

Tysk. Person der er i lære, elev, i en praktisk uddannelse; især om person, der uddannes i en mesterlære i fag indenfor handel, industri eller håndværk.
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser, I-II : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren. Undervisnings-ministeriet, 1987. ; Betænkning 1112)
Lærlingelovens principielle grundlag er mesterlæren. I almindelighed betegnes den uddannelse, der finder sted i henhold til lærlingeloven, slet og ret som mesterlære. Under efg-forsøgene fra slutningen af 1960'erne opstod tillige udtryk som den traditionelle lærling og traditionel mesterlære. Denne sprogbrug markerer det centrale i lærlingelovens grundprincip! Læremesterens ansvar for lærlingenes uddannelse. Samtidig tilslører sprogbrugen, at princippet er modificeret væsentligt siden de gamle laugsartikler op gennem lærlingelovens snart 100-årige historie.
Modifikationen består i den rolle, undervisning på skole gennem tiderne er blevet tillagt i lærlingeundervisningen og dermed i den - reelle og formelle - ansvarsfordeling mellem mester og skole, der herved er opstået.
Efter bestemmelserne i den første lærlingelov, som er fra marts 1889, havde læremesteren ansvar for, at lærlingens oplæring søgtes bragt dertil, at lærlingen kunne aflægge svendeprøve ved læretidens afslutning, hvis der vel at mærke var sådanne prøver inden for vedkommende fag.
Ved siden af denne pligt til oplæring havde læremesteren pligt til at sørge for, at lærlingen fik den fornødne undervisning på den stedlige handelsskole eller tekniske skole, hvis uddannelsen skulle afsluttes med svendeprøve, og hvis der til denne (praktiske) prøve var knyttet en (teoretisk) prøve i tegning, udregning eller lignende.
Set med nutidens øjne var disse krav beskedne.
Tvungne svendeprøver var blevet afskaffet med næringsloven i 1857, og de blev i en ny skikkelse - først genindført ved den tredie lærlingelov i 1937. Den betingede pligt til undervisning på en faglig skole omfattede som nævnt kun en beskeden faglig undervisning, og undervisningspligten var alene en følge af læremesterens pligt til at søge uddannelsens mål nået: Aflæggelsen af svendeprøve.
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser og cirkulærer m.v. inden for Undervisnings- og Forskningsministeriets område, 1991.
Se også: Erhvervsfaglige grunduddannelser ; Erhvervsuddannelse ; Lærlingerådet ; Tvistighedsnævnet.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page