privatret

Italiensk: I jura de retsregler og den retsorden, der omhandler privatpersoners rettigheder og forpligtelser i deres indbyrdes forhold herunder beskyttelse af ejendomsrettigheder så som formueret og immaterialeret.
Privatret er både international i form af konventioner og national i form af lovgivning.
Den danske privatret omfatter bl.a. tingsret og obligationsret.
Privatrettens udvikling er tæt forbundet med teknikken, kapitalismen og industrialismens historie og udvikling.
Se også: Domstol ; Haagerkonferencen om International Privatret ; monopol ; mønsterret ; naturret ; offentlig ret ; ophavsret ; politik ; procesret ; retsvidenskab ; varemærkeret.

Litteratur

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen : Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn. / : Betænkning afgivet af Haag 96-udvalget 2005. - 253 s. ; Betænkning nr. 1467). - ISBN 87-990495-6-2
'Haagerkonferencen om International Privatret er en international organisation, der har til formål at arbejde for harmonisering af international privat- og procesret.
Konferencens første plenarsession blev afholdt i 1893. I perioden op til 1. Verdenskrig har kon-ferencen afholdt seks plenarsessioner. Den syvende plenarsession afholdt i 1951 markerede en ny periode for konferencen, da den på dette møde blev gjort til en fast, international organisati-on med et permanent sekretariat. Konferencens nuværende statut er fra 1955. Siden 1956 har konferencen afholdt plenarsessioner hvert fjerde år. Konferencen har 64 medlemsstater.
Frem til 1904 udarbejdede Haagerkonferencen for International Privatret syv konventioner, der efterfølgende er blevet erstattet af mere tidssvarende konventioner. I perioden 1951-2005 udar-bejdede konferencen 36 konventioner, hvoraf de, der har opnået størst udbredelse, er konventi-onerne om retshjælp (1954), forkyndelse (1965), bevisoptagelse (1970), legalisering (1961), lovvalg for formen for testamenter (1961), underholdsforpligtelser (1956, 1958 og 1973), aner-kendelse af afgørelser om skilsmisse (1970), internationale børnebortførelser (1980), beskyttel-se af mindreårige (1993) og adoption (1993). Konventionerne drejer sig hovedsageligt om rets-hjælp, international kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede afgørelser samt samarbejde mellem myndigheder.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page