stormflod / storm surges

Sammensat begreb. En stormflod er et højvande i forbindelse med et stormvejr.
Se også: Danmarks Meteorologiske Institut ; dige ; Stormflodsrådet ; Stormrådet.

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 23. november 2012, med de ændringer, der følger af § 34 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 377 af 15. april 2014.
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/60/EF
af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser
/ EU Floods Directive (2007/60/EC)
'... Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (3) kræver, at der udarbejdes vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand, og det vil bidrage til at mindske virkningerne af oversvømmelser. Mindskelse af oversvømmelsesrisikoen er imidlertid ikke et af det pågældende direktivs væsentligste målsætninger, og det tager heller ikke de fremtidige ændringer i oversvømmelsesrisikoen som følge af klimaændringer i betragtning.'
Betænkning afgivet af Stormflodsudvalget af 1923. / : Stormflodsudvalget af 1923, 1924 Udvalget er nedsat efter stormflod ved Jyllands Vestkyst 30/8 1923
De fremtidige stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordninger : rapport. / :
Erhvervsministeriet. udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne, 2017.
Ingen af de tre former for naturkatastrofer - stormflod, oversvømmelse eller stormfald - er nye fænomener i Danmark.
Allerede i middelalderen begyndte man at registrere voldsomme stormfloder her i landet. Både historisk set og i nyere tid har Danmark været ramt af flere alvorlige stormfloder med store materielle skader og i visse tilfælde dødsfald til følge. Siden 1362 er der registreret 132 stormfloder. Det var imidlertid først i 1990, at der blev indført en egentlig offentlig katastrofeerstatningsordning, der skulle yde dækning af skader efter stormflod, og som er baseret på obligatorisk, solidarisk afgiftsfinansiering af alle med en brandforsikringspolice. Siden stormflodsordningens start i 1991 og frem til januar 2017 har landet været ramt af stormflod 27 gange, dvs. gennemsnitligt ca. 1 gang hvert år.
Stormfloden som myte. Kampen mod havet og menneskets søgen efter identitet . Martin Rheinheimer. I: Sjæklen. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2003; Esbjerg 2004, s. 150-173.
Stormflod - analyse af vejret i Danmark 1761-65 baseret på Bolle Willum Luxdorphs dagbøger. / : Jens Ernholtz
- http://www.danmarksklima.dk/wp-content/uploads/2016/09/stormflod.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page