dige

Latin: 1. Gravet fordybning i jorden til opsamling eller afledning af vand.
2.Vold eller dæmning, der tjener til at beskytte lavtliggende arealer mod oversvømmelse.
Også det sætte et dige.
Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende, 2013.
§ 1. Bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, omfatter:
1) stendiger,
2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder,
3) andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, og
4) andre diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Geodatastyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.
Stk. 2. Bestemmelsen i lovens § 29 a, stk. 1, gælder dog ikke for:
1) diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone, jf. dog stk. 4,
2) diger omkring kirkegårde, der er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde,
3) havediger, jf. dog stk. 3,
4) diger langs vandløb, der alene har til formål at sikre lavtliggende arealer mod oversvømmelse,
5) diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål,
6) diger, der alene tjener til beskyttelse mod sand- eller snefygning og
7) diger, der alene tjener til beskyttelse mod støj (støjvolde).
Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk, 1977
§ 1. Sønderjyllands amtskommune anlægger et fremskudt dige foran Højer Dige og Emmerlev Dige fra grænsen til Emmerlev Klev og herunder et nyt slusebygværk ved Højer Kanal. Amtskommunen ejer, vedligeholder og administrerer anlægget.
Lov om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger, 1976.
§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til af statskassen at afholde 60 pct. af udgifterne ved en forstærkning af havdiget fra Vester Vedsted til Store Darum (Ribe dige).
Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger. / : Redaktion: Susanne Andersen og Pernille Månsson.
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2001:
En undersøgelse i begyndelsen af 1980'erne af den historiske udvikling i 5 områder i Østdanmark viste, at 70 % af de diger, der var vist på kort i 1884, var forsvundet i 1981. Undersøgelsen bekræftede det generelle indtryk af, at digerne i landskabet hastigt forsvandt i takt med udviklingen i landbruget mod større brug, anlæggelsen af nye veje, udbygningen af byområder o. lign. Hvis udviklingen fortsatte, kunne det forudses, at de fleste af digerne snart ville forsvinde. En bestemmelse om forbud mod ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger blev derfor medtaget ved gennemførelsen af naturbeskyttelsesloven i 1992.
Se også: Kog ; stormflod.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page