Socialforskningsinstituttet

Historisk institut oprettet 1958 under Socialforskningsrådet i Socialministeriet.
Socialforskningsinstituttet fortsættes 2017 som: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd under: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2017
Betænkning vedrørende Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed. / : Afgivet af det af Socialministeriet den 14. juli 1972 nedsatte udvalg.
I 1955 nedsatte Socialministeriet et udvalg til at overveje formen for at tilvejebringe faste og varige rammer for et socialt forskningsarbejde. Baggrunden herfor var, at arbejds- og socialministerierne og de herunder sorterende institutioner, kommissioner og udvalg over en årrække havde gennemført eller ydet støtte til en række undersøgelser, sigtende på at belyse sociale forhold af interesse, bl.a. i forbindelse med overvejelser vedrørende bestående eller ny lovgivning. Undersøgelserne havde i særlig grad beskæftiget sig med problemer vedrørende den sociale forsorg og forsikring, arbejdslivet samt familie- og ungdomsspørgsmål.
Se også: Danmarks Statistik.

Litteratur

Levevilkår i Danmark : Statistisk oversigt 1976. / : Redigeret af Else Marie Kjerkegaard.
Danmarks Statistik, Socialforskningsinstituttet, 1976.
Danmarks Statistik og socialforskningsinstituttet udsender hermed for første gang en publikation omfattende et udvalg af de vigtigste eksisterende oplysninger om udvikling og forskelle i levevilkårene i den danske befolkning, hovedsagelig baseret pá undersøgelser og tællinger i de to institutioner.
De indledende overvejelser om publikationen fandt sted i en arbejdsgruppe nedsat af socialstatistikudvalget under Danmarks Statistik med repræsentanter fra socialministeriet, socialstyrelsen, sundhedsstyrelsen og de to institutioner, der er ansvarlige for udgivelsen, Danmarks Statistik og socialforskningsinstituttet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page