Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er oprettet 1833 som Tabelkommissionen under: Rentekammeret.
Fra 1850: Det statistiske Bureau under: Indenrigs-, fra 1853 under: Finansministeriet.
Fra 1895: Statens Statistiske Bureau.
Fra 1913:Statistisk Departement.
Fra 1966: Danmarks Statistik under: Økonomiministeriet.
Fra 2011 under: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik, 2018
§ 1. Danmarks nationale statistikmyndighed er Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er en fagligt uafhængig statslig myndighed, som hører under økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 2. Danmarks Statistik varetager følgende opgaver:
1) Udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold,
2) udarbejdelse af statistiske ydelser på begæring af ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige myndigheder og institutioner til brug for lovgivning, analyse og administration mod anvisning af finansiering,
3) ledelse af eller medvirken ved indretning og benyttelse af de offentlige myndigheders og institutioners registre, som kan anvendes til statistiske formål,
4) samordning af den officielle offentligt producerede statistik,
5) statistikfaglige interesser i forbindelse med offentlige digitaliseringstiltag og
6) opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.
Stk. 3. Danmarks Statistik kan ud over de opgaver, der er omtalt i stk. 2,
1) udarbejde statistiske analyser og prognoser,
2) bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,
3) indsamle og kvalitetssikre oplysninger og stille disse til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner som databehandler for andre dataansvarlige offentlige myndigheder og institutioner,
4) stille data til rådighed for statistisk analyse og videnskabelige formål og
5) drive indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed på grundlag af institutionens statistiske produktion og afledte aktiviteter, jf. Finansministeriets budgetvejledning.
Stk. 4. Offentlige myndigheder eller institutioner, der forbereder indsamling og bearbejdning af statistiske oplysninger, skal underrette Danmarks Statistik herom med henblik på samordning.
Se også: Dansk-Norsk Tabel-Kontor 1797-1819 ; Erhvervsregisterrådet ; Pristalsnævnet ; Socialforskningsinstituttet.

Litteratur

Danmarks Statistik 1950-2000, I-II. / : Poul Jensen. / : Danmarks Statistik, 2000.
Levevilkår i Danmark : Statistisk oversigt 1976. / : Redigeret af Else Marie Kjerkegaard.
Danmarks Statistik, Socialforskningsinstituttet, 1976.
Danmarks Statistik og socialforskningsinstituttet udsender hermed for første gang en publikation omfattende et udvalg af de vigtigste eksisterende oplysninger om udvikling og forskelle i levevilkårene i den danske befolkning, hovedsagelig baseret pá undersøgelser og tællinger i de to institutioner.
De indledende overvejelser om publikationen fandt sted i en arbejdsgruppe nedsat af socialstatistikudvalget under Danmarks Statistik med repræsentanter fra socialministeriet, socialstyrelsen, sundhedsstyrelsen og de to institutioner, der er ansvarlige for udgivelsen, Danmarks Statistik og socialforskningsinstituttet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page