værge

Beskytter af umyndige børn og unge indtil de bliver myndige.
En efterværge beskytter unge over 18 år.
Cirkulæreskrivelse om værgemålsloven, faste værger og indberetning af afgørelser og om midler, der tilfalder personer under værgemål (Til domstolene og revisionen af eksekutorboer i København) .
'1. Den 1. januar 1997 trådte værgemålsloven, jf. lov nr. 388 af 14. juni 1995, i kraft. Justitsministeriet har i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 1177 af 13. december 1996 om værgemål'...
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83817
Se også: Adoption ; børneværn ; Civilstyrelsen ; Danmark: Børneforsorg ; forældremyndighed ; Københavns Værgeråd ; Overværgerådet ; socialpolitik.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page