voldgift

Metode til løsning af en konflikt, hvorved de stridende parter enes om at lade en udenforstående afgøre den.

Ideen om at anvende voldgift til løsning af konflikter er gammel. Den kendes både fra de græske bystater og fra middelalderen, mens voldgiften gik stort set i glemmebogen i det 17. og 18. århundrede, hvor enevældige fyrster regerede i Europa. En enkelt voldgifttraktat om skadeserstatning for opbragte skibe blev dog indgået i 1655 mellem England og Frankrig. Efter den nordamerikanske frihedskrig, hvor fri forfatning og demokrati indførtes i USA, kunne tanken om voldgift genoplives for alvor. Det skete med indgåelsen af en engelsk-amerikansk venskabs- og handelstraktat, 19. november 1794. I denne traktat bestemtes det, at en række uoverensstemmelser mellem de to stater skulle afgøres ved voldgift efter nærmere fastsatte regler.

Næste store fremskridt for voldgifttanken kom efter den amerikanske borgerkrig. Under borgerkrigen fik sydstaterne udrustet tre kaperskibe i England, hvor af det ene hed Alabama. Efter krigen forlangte USA skadeserstatning af England. Efter langvarige forhandlinger enedes de to lande i 1871 om nedsættelse af en kommission af englændere og amerikanere i Washington. I kommissionen enes deltagerne først om at opstille som folkeretslig norm, at der ikke i neutrale lande må udrustes kaperskibe for nogen krigsførende magt eller overhovedet i neutral havn forberedes eller iværksættes krigeriske foretagender af nogen som helst art. Dernæst enedes kommissionen om, at henvise Alabammasagen til påkendelse af en international voldgiftdomstol, sammensat af represæntanter for USA, England, Schweiz, Italien og Brasilien. Voldgiftdomstolen afsagde 14. september 1872 i Genève den kendelse, at England ikke, som USA forlangte, skulle hæfte for den inddirekte skade, Nordstaterne havde lidt ved standsningen af dens handel, men englænderne skulle derimod betale 15 millioner dollars i erstatning for den direkte skade, kaperne havde voldt ved opbringelsen af handelsskibe.

Siden Alabamasagen er en række internationale tvister blevet afgjort ved voldgift og voldgifttraktater mellem forskellige lande indgåes i de følgende år. I den samme periode blev international ret styrket. På den første Haag-konference i 1899 enedes deltageren om oprettelsen af en international voldgiftdomstol, Den internationale Domstol, som trådte sammen første gang 15. september 1902 i Haag. Retten har løst en række konlfikter fredeligt, som ellers kunne have udviklet sig til krig.

På Haag-konferencen foresloges det desuden som et middel til forebyggelse af krig, oprettelsen af internationale undersøgelseskommissioner, som skulle analysere konflikten mellem to parter. Undersøgelseskommission data skulle danne grundlaget for en voldgiftafgørelse har kun været benyttet til løsning af grænsestridigheder.

Blandt voldgifttilhængere kan nævnes stort sert hele den liberale fredsbevægelse fra 1880 til 1914, eksempelvis American Arbitration Crusade, the International Arbitration League, the International Arbitration and Peace Association, Lake Mohonk Conference on International Arbitration og medlemmer af den liberale fredsbevægelse som Fredrik Bajer.
Se også: ABC-staterne ; Retsvidenskab ; Vermittlung ; Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed ; Voldgiftsnævnet Vedrørende Apoteksovertagelse ; Voldgiftsnævnet vedrørende forgiftning af honningbier.

Litteratur

Bajer, Fredrik: Om Krigs Forebyggelse ved Voldgift.
- København : Studentersamfundets Forlag, 1886. - 19 s.
Studentersamfundets Smaaskrifter ; 35)
Balch, Thomas Willing: the Alabama Arbitration.
- Philadelphia : Allen, Lane & Scott, 1900. - 150 s.
Balch fremstilling af Alabamasagen bygger på primærkilder.
Gjelsvik, Nikolaus: Utanrikspolitiske tankar : Skilsdom og fredspolitik.
- Oslo : Prenta Hjaa Johansen & Nielsen, 1927. - 80 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page