Det danske Fredsakademi

Begrebet fred

Af Holger Terp

Hvad er fred? Fred er et omdiskuteret og omklamret begreb. Alle humanistiske begreber er genstand for diskussion om begrebets moralske, etiske, sproglige og politiske indhold, på samme måde som fredens modsætning krig er det. I det følgende defineres begrebet fred.

Ifølge fredsforskeren Jan Øberg er fred,

“den permanente sociale proces, der har til formål at udvikle sikkerhed og sikre udvikling for det hele menneske og alle mennesker”(1).

Med udgangspunkt i en sådan definition, er våben nærmest i vejen for social udvikling og fremskridt ikke kun i Danmark, men også i resten af verden. Fred er altså mere end blot ikke krig. Fred er en proces med en eller flere målsætninger.

For engelskkyndige er der en beskrivelse af begrebet fred's sproglige indhold i indledningen til bibliografien over fredsbevægelsernes historie.

Hvordan defineres fred folkeretsligt?

Almindelig traktat om afkald på krig. 1929.

Artikel 1:

“De høje kontraherede parter erklærer højtideligt i deres respektive folks navn, at de fordømmer tilflugt til krig til løsning af mellemfolkelige uoverensstemmelser - og giver i deres indbyrdes forhold afkald på krigen som et redskab for national politik.

Artikel 2:

De høje kontraherede parter er enige om, at afgørelsen eller løsningen af alle uoverensstemmelser eller stridigheder, som måtte opstå dem imellem, af hvilken art eller oprindelse disse end måtte være, aldrig må søges ved andre end fredelige midler” .

Ikke fred er altså krig og krig er forbudt! Konflikter forbydes ligeledes i senere traktater:

I FN-pagten:

“Vi De forende Nationers folk besluttede på at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden, påny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets personlige værdighed og værd, på mænd og kvinders såvel som store og små nationers lige rettigheder, at skabe vilkår, hvorunder retfærdighed og respekt for de forpligtigelser, der opstår ved traktater og andre kilder til mellemfolkelig ret, kan opretholdes, og at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed”.

I Den nordatlantiske Traktat, Artikel 1:

“Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De forende Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed så vel som retfærdigheden ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De forenede Nationers formål”.

Det militære danske forsvares reflekterer den internationale lovgivning, idet opgaven er:

“1 Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål 1) at forebygge konflikter og krig, 2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet”.

Hvorfor fred?

“I am tired and sick of war. Its glory is all moonshine. It is only those who have never fired a shot or heard the shrieks and groans of the wounded, who cry aloud for blood, more vengeance, more desolation. War is Hell”(2).

Hvordan opnår man fred?

Selv om det indledningsvis fastslås, at fred er et omklamret begreb (der er stort set ingen som direkte er imod fred), så er begrebet fred fraværende i forsvarskommissionens beretning. Og så er det ikke underligt, at politikerne disker op med forældede løsningsforslag til aktuelle problemer.

“Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding”.
Albert Einstein

Det er min opfattelse, at alt fredsarbejde begynder med militærnægtelse.

Det vil nok komme som en overraskelse for mange, at fred vil være en revolution af den nuværende militaristiske struktur i samfundet: og det er givetvis ikke nogen overdrivelse at sige, at en tilstand med almindelig verdensfred ville medføre revolutionerende og hidtil usete ændringer i alle nationers sociale struktur.

Begrebet fred udvides til begrebet fredsforhandlinger, for at udvide problemstillingen.

Litteratur:

Kende, Istvan: The History of Peace: Concept and Organization from the Late Middle Ages to 1870. I: Journal of Peace Research, vol. 26. 1989:3, pp. 233-247.

Noter:

1. At udvikle sikkerhed og sikre udvikling, Vindrose, 1983 s. 27-28.

2. Den amerikanske general William T. Sherman, 19. juni 1879.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page