åbent hav

Den del af havet, der ikke er omfattet af nogen stats territorialfarvand eller økonomiske zoner.
Åbent hav i international lov, folkeret:
Bekendtgørelse af konvention af 29. april 1958 om det åbne hav.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71036
Geneve den 29. april 1958 undertegnede konvention om det åbne hav.
Konventionen trådte i kraft den 30. september 1962.
Konventionerne af 29. april 1958 om retsordenen på havet, BEK nr. 53 af 14/05/1969.
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 29. april 1958 vedrørende tvungen bilæggelse af tvister angående fortolkningen eller anvendelsen af konventionerne af 29. april 1958 om retsordenen på havet.
I henhold til kgl. resolution af 9. juli 1968 har Danmark, efter at folketinget den 19. april 1968 havde meddelt sit samtykke dertil, ratificeret den i Geneve den 29. april 1958 undertegnede valgfri protokol vedrørende tvungen bilæggelse af tvister angående fortolkningen eller anvendelsen af konventionerne af 29. april 1958 om retsordenen på havet, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 5. juli 1963 samt tre bekendtgørelser af dags dato, Lovtidende C.
Havretskonventionen af 1982 / "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)".
Tillæg til Forsvarsministeriets notat af 2. marts 2009 til Miljø- og Planlægningsudvalget vedr. beredskabet i søværnets miljøskibe 2. marts 2009:
Afsnittet om Internationale aftaler på havmiljøområdet.
- http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/mpu/bilag/410/654079.pdf
'Havretskonventionen af 1982 (UNCLOS) betegnes uformelt som "havets grundlov". Dette skyldes, at konventionen blev til, da man i 1982 besluttede sig for at sammenskrive den folkeretlige sædvane, der var gældende for så vidt angår havene og disses anvendelse. De såkaldt 1958 konventioner, nemlig Konvention af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone, Konvention af 29. april 1958 om det åbne hav, Konvention om den kontinentale sokkel og Konvention af 29. april 1958 om fiskeri på det åbne hav og bevarelse af dets levende rigdomskilder tillige med en valgfri protokol af 29. april 1958 vedrørende tvungen bilæggelse af tvister angående fortolkningen eller anvendelsen af konventionerne af 29. april 1958 om retsordenen på havet, er i vidt omfang indarbejdet i UNCLOS, men er stadig i kraft.'
Se også: Åbne byer.

Litteratur

The Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law.
UNEP-WCMC (2008). National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress. Cambridge.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page