hav

Jordens sammenhængende saltvands-overflade, verdenshavet, der er opdelt i oceaner, bihave og randhave:
Vandområderne langs eller mellem kontinenterne, eksempelvis Atlanterhavet, Middelhavet, Det røde hav og Sortehavet.
Andre have er: Adriaterhavet, Det azovske hav, Baffinbugten, Beauforthavet, Barents-havet, Beringshavet, Beringstrædet, Chukchi havet, Davisstrædet, Danmarks-strædet, Grønlandshavet, Hudsonbugten, Karahavet, Laptevhavet, Marmarahavet, Naresstrædet, Det nordlige ishav, Nordsøen eller Vesterhavet, Norskehavet, Den persiske bugt, Vadehavet, Det østsibiriske hav og Østersøen.
En diluvial er en oversvømmelse, så som syndfloden. Noget som vedrører den geologiske istid.
En gyre er en vinddreven strømhvirvel i havet
Havgang er bølgegang eller søgang.
Batymetri er studiet af undersøisk dybde af sø eller havbund.
Den pelagiske zone er de dele af det åbne hav eller oceanerne, som har meget stor vanddybde.
Vådområder, Bekendtgørelse af konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle eller Ramsar-konventionen om bevaring af vådområder / The Ramsar Convention on the conservation of wetlands.
Littoralzonen er området nærmest kysten.
Også oldtidens og middelalderens syv og elve have.
Også noget ubegrænset stort, eksempelvis et hav af mennesker.
»Forurening af havmiljøet« er ifølge Havretskonventionen, »den tilførsel, foretaget af mennesket, direkte eller indirekte i havmiljøet, herunder i flodmundinger, af stoffer eller energi, som medfører eller kan medføre sådanne ødelæggende virkninger som skade på levende ressourcer, havets dyre- og planteliv, fare for menneskelig sundhed, hindringer for aktiviteter i havet, herunder fiskeri og anden retmæssig brug af havet, forandring af kvaliteten af havvand, set i relation til dets udnyttelse, samt forringelse af naturværdierne«. / "The introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which result or is likely to result in such deleterious effects as harm to the living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities."
Vigtige forureningskilder er forurening forårsaget af atmosfæren og skibe, industriaffald så som kemikalier og tungmetaller, ammunition så som kemiske og biologiske våben, atomaffald, landbrugsproduktion, specielt udledning af næringssalte (nitrater, fosfater) og pesticider, olieudslip fra boreplatforme og skibe, plastikaffald, radioaktive stoffer, spildolie og støjforurening.
Eutrofiering er søer og havområder, der indeholder for mange næringssalte, især nitrat og fosfat.
Important sources of pollution of the seas is pollution from the atmosphere and ships, industrial waste such as chemicals and heavy metals, nuclear waste, ammunition such as chemical and biological weapons, agricultural production, especially the discharge of nutrients (nitrates, phosphates) and pesticides, oil spills from drilling rigs and ships, plastic waste, radioactive substances, waste oil and noise pollution.

International lov

Se også: Akvakultur ; Beskyttede havområder / Marine Protected Areas ; bådflygtninge ; erosion ; fiskeri ; fyrvæsen : geografi ; havbrug ; havgus ; havn ; havnebesøg ; havsnød ; havstrategidirektivet ; indhav ; International Hydrographic Organization ; Den Internationale Havbundsmyndighed ; The International Council for the Exploration of the Sea / Det internationale havundersøgelsesråd ICES ; the International Dialogue on Underwater Munitions ; Den Internationale Havbundsmyndighed ; Den Internationale Havretsdomstol ; hydrologi ; hydrografi ; internationalt farvand ; ishav ; marine ; marineministerium ; oceanografi ; offshore ; olie ; Panthalassa ; pirat ; polarhav ; rav ; rev ; seismic blasting ; stormflod ; transport ; tilstødende zone ; United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) ; vulkaner ; ubåd ; æstuarium ; åbent hav.

Litteratur

The Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law.
Beredskabsplan for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer beredskabsmanual (del II), 2014.
- http://forsvaret.dk/VTSSTB/Documents/Beredskabsmanualen%20DEL%20II%20Rettelse%201%202014.pdf
Forurening af havet som problem i national og international ret. / : Gunnar G. Schräm.
Det 32. nordiske juristmøde. Reykjavik 22. - 24. august 1990.
- http://nordiskjurist.org/wp-content/uploads/2013/10/Referent99.pdf
Jones et al., The Location and Protection Status of Earth’s Diminishing Marine Wilderness, Current Biology (2018).
Marinens Bibliothek : Katalog over Litteratur vedrørende Polaromraadernes og Verdenshavenes Opdagelse og Udforskning, Hval- og Sælfangst, Personalhistorie, Tidsskrifter, Aarsskrifter og andre Periodica : Udarb. paa Foranledning af Marinens Biblioteks Bogudvalg : Sluttet 31. December 1930. / : H. A. Ø. Bistrup. I Komm. hos Levin & Munksgaard, 1933.
Samt:
Aarligt Tillæg til Katalog I og II. Marinens Bibliothek 1933-1942.
I Komm. hos Levin & Munksgaard, 1934-1943.
World Atlas of Coral Reefs / Mark Spalding, Corinna Ravilious, Edmund Peter Green University of California Press, 2001 - 424 s.
- http://archive.org/details/worldatlasofcora01spal
World Port Index: nineteenth edition / Prepared and published by the National Geospatial-Intelligence Agency. Bethesda, Maryland, 2009. - 270 s.
- http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a510220.pdf
Ruz, Camila: Forskere: Dybhavet behøver akut beskyttelse. I: Information, 08/10/2011.
UNEP 2005: Marine Litter, an analytical overview
- http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/anl_oview.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page