apokalyptik / apokalypse

Den særlig litteratur, som vil give oplysning om ting, som for den naturlige menneskelige erkendelse er utilgængelige, men som ved overnaturlig foranstaltning (ved »åbenbaring«, apokalypsis) er bleven afslørede for forfatteren. Sådanne Skrifter findes hos forskellige folk, f. eks. hos perserne i gammel tid, men særlig betydning har de senjødiske og de kristne apokalypser fået. I de sidste århundreder før vor tidsregning havde det jødiske folk som oftest trange kår under fremmedherredømmet; men jo hårdere trængslerne blev, desto kraftigere blussede håbet op om, at det engang ville blive anderledes, ja, at der snart vilde oprinde en lysere og lykkeligere tid for Israel. Til de gamle, nationale længsler kom ofte beslægtede tanker fra de orientalske religioner, i særdeleshed fra parsismen, og kombineredes med dem; og ved denne sammen­smeltningsproces fremkom der en række forskellige forestillings­komplekser, som bestandig ændredes og indgik nye forbindelser, efterhånden som de overleveredes fra mund til mund og fra slægt til slægt.
De skulle jo bringe trøst og opmuntring under de forhåndenværende lidelser, og de blev da uvilkårligt modificerede for bedst muligt at kunne tjene dette formål. En særlig kritisk situation opstod for jøderne i Palæstina, da den syriske hersker Antiochos Epiphanes (175-164) gjorde forsøg på helt at udrydde deres nationale ejendommeligheder og bringe dem til at antage hellenistisk gudsdyrkelse og livsførelse. For da at formane de fromme til standhaftig fastholden ved den fra fædrene overleverede tro og levevis og tillige trøste dem under de lidelser og genvordigheder, som denne holdning nødvendigvis måtte medføre, fremkom ca. 165 f. Kr. Daniels bog, der kan betragtes som den første egentlige apokalypse og blev forbillede for alle de senere skrifter af denne art, såvel de jødiske som de kristelige. Ejendommeligt for denne litteratur er det, at den betragter hele den jordiske tilværelse som så ufuldkommen og så stærkt præget af synd og elendighed, at fremtidshåbet ikke kan knyttes til en fornyelse af den. Apokalyptikeren regner derfor med, at hele den nuværende verdensorden må gå til grunde og afløses af en ny himmelsk tilværelsesform, og han inddeler verdensløbet i to skarpt adskilte tidsperioder: den nuværende tidsalder, hvor djævelen og de onde magter hersker, og den kommende, hvor Gud og de hellige skal have herredømmet. Den sidstnævnte herlighedstid hidføres ved en direkte indgriben fra Guds side, og det er også i hans rådslagning fastsat, når dette skal ske. For mennesker, der lever i ulykkes- og trængselstider, er det en stor trøst at vide, at den forhåndenværende onde tid stunder mod sin afslutning; og apokalyptikeren søger derfor ved beregninger af forskellig art at forvisse sine læsere om, at verdens ende og messiasrigets komme er nær forestående begivenheder; i særdeleshed finder han forventningen herom bekræftet ved, at der nu er indtruffet forskellige foreteelser, som er forvarsler om det afgørende tidsskifte. Disse »tegn«, som bebuder verdensafslutningen, er store ulykker og plager, der rammer forskellige egne af jorden, f. eks. hungersnød, krig, pest, jordskælv og græshoppesværme.
Højdepunktet når disse forudgående trængsler i Antikrists fremtræden; men han får kun lov til at rase en kort tid, inden han endeligt besejres og tilintetgøres af Messias. Derefter indtræder de dødes opstandelse, verdensdommen og til sidst den evige salighed, der undertiden tænkes virkeliggjort i to tempi, idet der forud for den endelige verdensdom regnes med et jordisk messiasherredømme i en begrænset tidsperiode (»Tusindårsriget«).
De vigtigste jødiske apokalypser, der er blevet til i tidsrummet 150 f. Kr. - 150 e. Kr. og for de flestes vedkommende oprindelig skrevet på hebraisk eller aramaisk, er: Den ætiopiske Henochbog, Jubilæerbogen, De tolv Patriarkers Testamenter, Den slaviske Henochbog, Moses Himmelfart, Fjerde Ezrabog, Den syriske Baruchapokalypse, Abrahamapokalypsen og Adam og Evas Livshistorie. Blandt de kristelige Apokalypser kan - foruden Johannes åbenbaring nævnes: Jesajas Himmelfart, Petersapokalypsen og Hermas' Hyrde, der alle stammer fra 2. århundrede.
Se også: Armageddon ; eskatologi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page