jord ; jorden

Den af mennesker og dyr beboede planet eller klode, specielt de dele af jordoverfladen, der er land: Kontinenter og øer.
Atmosfæren og dens ilt gør organisk liv muligt i beboelige zoner.
Jorden består af tre lag uden på hinanden: skorpen, kappen og kernen.
Grænsen mellem skorpen og kappen er defineret ved Mohorovicic diskontinuiteten.
I naturvidenskab er aerologi studiet af Jordens atmosfære.
Jorden er inddelt i tids- klima og plantezoner.
Varmeækvator er det bælte omkring jorden (eventuelt den isoterm), hvor den årlige middeltemperatur er højest. Dette bælte ligger gennemgående lidt nord for ækvator.
Kender man jordbundsforholdene i et område kan man bedre analysere jordbundens økonomiske betydning. Jordklassifikation er et internationalt eller nationalt system til klassifikation af et områdes jordbundsforhold FAO soil classification / FAO-UNESCOs jordklassifikationssystem:
- http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-classification/en/
Jordbundslære eller jordvidenskaben, er videnskaben der beskæftiger sig med dannelsen af jordbund, dens klassifikation, morfologi, oprindelse og de naturlige jordbundsdannende processer så som forvitring og humusdannelse, opløsning, omdannelse og nydannelse. Man skelner mellem pedologi, læren om jordbunden dannet gennem naturlige processer, og edafologi, læren om jordens dyrkningsegenskaber.
Jordbundsgeografi er den særlige gren af jordbundslæren, der beskriver og forklarer de stedlige jordbundsuligheder og deres årsager.
Inge Lehmann 1888-1993, natematiker og geodæt.
Se også: Agerjord ; asthenosfæren ; atmosfære ; dynd ; Federation of Earth Science Information Partners (ESIP Federation) ; fossile brændstoffer ; fælled ; geodæsi ; geografi ; geoid ; geometri ; geologi ; geomorfologi ; geotermi ; globus ; Great Oxidation Event ; grib ; hav ; have ; horisont ; International Committee on Anthropogenic Soils ; is ; Jordbrugsdirektoratet ; jordebøger ; jorddrot ; jordebog ; jordskred ; jordskredshul ; jordskælv ; kontinentaldrift eller pladetektonik ; landbrug ; ler ; lithosfæren ; magnetisme ; matrikel ; natur ; pore ; porøs ; riftzone ; sand ; seismologi ; silo ; sjældne jordarters metaller ; sten ; stenbrud ; tørv ; undergrund ; vulkaner ; zone ; ækvator.

Litteratur

Earth as art. / : Lawrence Friedl, Karen Yuen...[et.al.].
- http://www.nasa.gov/pdf/703154main_earth_art-ebook.pdf
Images from Earth-observing environmental satellites in orbit around the planet. This book shows patterns, shapes, colors, and textures of the land, oceans, ice, and atmosphere.
The Encyclopedia of Earth. Cutler J. Cleveland, Ed.
- Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment.
IUSS Working Group WRB. 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014.
P' as read from the records of the earthquake of June 16th 1929. / : Inge Lehmann.
- Leipzig : Akad. Verl.-Ges. 1930.
: Meddelelse / Geodætisk Institut, København, 1)
International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps.
World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.
- http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394
Herved bekendtgøres lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page