Bureau for Opretholdelse af internationalt Samvirke

Historisk dansk fredsgruppe fra første verdenskrig.
Bureau for Opretholdelse af internationalt Samvirke stiftes i 1915 efter forslag fra Olaf Forchhammer. “I Erkendelse af de utalrige Brud, som Krigen har fremkaldt i det internationale Samkvem paa snart sagt alle kulturelle Omraader, og i Haabet om at i nogen Maade at kunne være med til at hele det brudte, har Dansk Fredsforening taget Initativet til Oprettelsen af et midlertidigt Bureau, hvis Formaal er: 1) Oprettelse af Forbindelser mellem internationale Organisationer, 2) Besørgelse af Oplysninger og Eftersøgninger under Krigssituationen og 3) Besvarelse af Spørgsmaal og Udbredelse af Oplysninger om det internationale Fredsarbejde. Tilslutning til dette Bureau er indtil nu (5. feb.) anmeldt af følgende Foreninger: Danske kvinders Nationalraad, Danske kvinders Valgretsforbund, Dansk Esperantistforening, Dansk Ido-Forbund, Ungdomsforeningen Pax, Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse (den danske Komité) og Kristeligt Fredsforbund”. Udgav tidsskriftet: “Bureau for Opretholdelse af internationalt Samvirke : Neutralt Bureau til Fremme af nationalt og internationalt Samarbejde i Fredens interesse”, 1915. 4? numre.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page