vand

Vædske, der kemisk består af to dele brint og een del ilt H2O.
Vand er en af forudsætningerne for liv og alt levende i naturenplaneten jorden.
Vand dækker omkring 70 % af jordens overflade,
Vandets miljø kan være fersk eller salt, rent eller forurenet, damp, hav, ocean, , vandløb eller vådområder.
Vands forureningskilder kan være: Affald fra husholdninger, industri og landbrug: fosfor, kvælstof, pesticider og hormonforstyrende stoffer.
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider), 2018.
Vand beskyttes eksempelvis af Lov om naturbeskyttelse, 2017.
Grundvand er vand under jordens overflade. Grundvandet findes i grundvandsmagasiner.
Et vandskel er grænsen mellem to haves, søers eller vandløbssystemers afvandingsområder.
Et vandfald er et sted i et vandløb, hvor vandet styrter lodret eller næsten lodret ned.
Også fordybning i en mark, hvor vandet samler sig.
En cisterne er en vandbeholder.
Et endorheisk bassin, er en indsø, uden naturlige udløb, hvorfra vandet fordamper specielt i subtropiske og tropiske områder.
- http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/Short_Series/LakeReservoirs-2/10.asp
Danske definationer omkring vand fremgår af:
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186425
Herved bekendtgøres lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning, som ændret ved § 91 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 1730 af 27. december 2016.
Kapitel 1
Formål og definitioner
§ 1. Loven har til formål at fastlægge rammer for beskyttelse og forvaltning af overfladevand og grundvand...
§ 2. I denne lov forstås ved:
1) Overfladevand: Indlandsvand, bortset fra grundvand, samt overgangsvande og kystvande, undtagen med hensyn til kemisk tilstand, hvor det også omfatter territorialfarvande.
2) Grundvand: Alt vand under jordoverfladen i den mættede zone og i direkte kontakt med jorden eller undergrunden.
3) Indlandsvand: Alt stillestående eller strømmende vand på jordoverfladen og alt grundvand på landsiden af den basislinje, hvorfra bredden af territoriale farvande måles.
4) Vandløb: Et indlandsvand, som for størstedelens vedkommende løber på jordoverfladen, men som kan løbe under jorden i en del af sit løb.
5) Sø: Et indlandsvand bestående af stillestående overfladevand.
6) Overgangsvand: Et overfladevandområde i nærheden af flodmundinger, som er delvis saltholdigt, som følge af at det er i nærheden af et kystvand, men som i væsentlig grad påvirkes af ferskvandsstrømme.
7) Kystvand: Et overfladevand på landsiden af en linje, hvor hvert punkt befinder sig i en afstand af 1 sømil til havsiden fra det nærmeste punkt på den basislinje, hvorfra bredden af territorialfarvande måles, og som, hvor det er relevant, strækker sig ud til overgangsvandets yderste grænse.
8) Kunstigt vandområde: En forekomst af overfladevand skabt ved menneskelig aktivitet.
9) Stærkt modificeret vandområde: En forekomst af overfladevand, der som et resultat af fysiske ændringer som følge af menneskelig aktivitet i væsentlig grad har ændret karakter som angivet af miljø- og fødevareministeren i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om basisanalyser.
10) Vandforekomst: Et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst.
11) Overfladevandområde: En afgrænset og betydelig mængde overfladevand såsom en sø, et reservoir, et mindre eller større vandløb eller en kanal, en del af et mindre eller større vandløb eller en kanal, et overgangsvand eller en kystvandsstrækning.
12) Grundvandsforekomst: En separat mængde grundvand i et eller flere grundvandsmagasiner.
13) Grundvandsmagasin: Et eller flere underjordiske lag af bjergarter eller andre geologiske lag med tilstrækkelig porøsitet og permeabilitet til at muliggøre enten en betydelig grundvandsstrømning eller indvinding af betydelige mængder grundvand.
14) Delopland: Landområde, hvorfra al overfladeafstrømning løber gennem en række mindre og større vandløb og eventuelt søer til et bestemt punkt i et vandløb (normalt en sø eller et vandløbssammenløb).
15) Vandløbsopland: Et landområde, hvorfra al overfladeafstrømning løber gennem en række mindre eller større vandløb og eventuelt søer ud til havet i en enkelt flodmunding eller et enkelt delta.
16) Hovedvandopland: Et større vandløbsopland, som er slået sammen med et antal mindre vandløbsoplande.
17) Vandområdedistrikt: Et land- og havområde bestående af et vandløbsopland eller flere tilstødende vandløbsoplande sammen med det tilhørende grundvand og kystvand.
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, 2016. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181970
Drikkevandsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:
I medfør af § 5, § 8, § 8 a, § 55, stk. 7, § 56, § 57, stk. 2, § 58, stk. 3 og 4, § 59, stk. 1 og 3, § 60, stk. 2, § 69 a, § 71 a og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194227
Grundvandsovervågning 1989-2016, eksempelvis:
Grundvand: Status og udvikling 1989 – 2016. / : Redaktør: Lærke Thorling. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland; Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2018.
UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001.
The World Waterfall Database
- http://www.worldwaterfalldatabase.com/
'The World Waterfall Database was established to provide a complete, accurate record of the waterfalls throughout the world, largely because such a record had not yet been established. Looking in any freely available Encyclopedia, entries for Waterfall usually yield a short list of well known or well publicized waterfalls but the lists are far from complete and usually rife with inaccuracies due to the data never having been field checked. Most people are unaware of these discrepancies because experts in the field have not readily been able to verify the data on such a wide basis'.
Se også: Akvædukt ; Atomisvinterteorien ; ballastvand ; bevaringsafdelingen ; brakvand ; bugt ; bæk ; damp ; Dansk vand- og spillevandsforening ; delta ; dige ; ebbe ; erosion ; fisk ; fiskeri ; fjord ; flod ; frost ; gadekær ; gejser ; Global Water Partnership ; grundvandskemi ; havbugt ; hestehuller ; hydrodynamik ; hydrofon ; hydrografi ; hydrogeologi ; hydrologi ; hydrolyse ; hydromekanik ; hydropati ; hydrosfære ; høfde ; industrifiskeri ; iltsvind ; indsø ; Den internationale Hydrografiske Organisation ; The International Dialogues on Underwater Munitions (IDUM's) ; International River Basin Organizations ; International Water Associations ; is ; isbjerg ; ishav ; kartografi ; kanal ; kilde ; klima ; klimaforandringer ; klor ; let vand ; marine ; mineralvand ; mose ; natrium ; navigation ; naturkatastrofer ; nitrat ; oase ; Oceanien ; oceanografi ; overrisling ; oversvømmelse ; oversvømmelsesdirektivet ; regn ; regntid ; regntøj ; regnvand ; skybrud ; slagregn ; slud ; smeltevand ; sne ; spildevand ; sonar ; Strategic Alliance for Water Management Action ; Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ; støvregn ; sump ; søkort ; søværn ; søvæsen ; tsunami eller tsunamibølge ; tidevand ; tungt vand ; tø ; tåge ; understrøm ; undervandsbåd ; Vandbygningsvæsenet ; vandborg ; vandfilm ; vandforsyningsloven ; vandamp ; vandgrav ; vandhelikopter ; vandkanon ; vandknaphed ; vandkunst ; vandløbsloven ; vandmiljø ; vandmølle ; Vandrammedirektivet ; vandrør ; vandskade ; vandtårn ; vandveje ; vandværk ; Water Environment Federation ; World Water Assessment Programme ; World Water Council ; æstuarium ; økologi ; å ; åbent hav.

Litteratur

Bibliography on Water Resources and International Law. Peace Palace Library.
- http://www.ppl.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82
The Transboundary Freshwater Dispute Database, 2002.
The Atlas of International Freshwater Agreements was compiled under the direction of Aaron T. Wolf, Oregon State University, in collaboration with the United Nations Environment Programme and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The World's International Freshwater Agreements' was authored by Meredith A. Giordano and Aaron T. Wolf. 'Thematic Maps: Visualizing Spatial Variability and Shared Benefits was authored by Aaron T. Wolf.
United Nations Environment Programme. Division of Early Warning and Assessment?North America Department of Geosciences. Oregon State University.
- http://transboundarywater.geo.orst.edu/publications/atlas/
Water - Open Access Journal
Water (ISSN 2073-4441) is a peer-reviewed open access journal on water science and technology, including the ecology and management of water resources, and is published monthly online by MDPI
- https://www.mdpi.com/journal/water
Africa Water Atlas 2010, United Nations Environment Programme
- http://www.unep.org/pdf/africa_water_atlas.pdf
Africa’s Lakes: Atlas of Our Changing Environment.
(2006) Division of Early Warning and Assessment (DEWA)
United Nations Environment Programme (UNEP)
- http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Africas_Lakes(5-Apr-06).pdf
Aqueduct Country and River Basin Rankings: A Weighted Aggregation of Spatially Distinct Hydrological Indicators
by Francis Gassert, Paul Reig, Tianyi Luo and Andrew Maddocks - December 2013
'More and more countries around the world face high levels of water stress, but measuring and communicating that stress consistently is challenging. This paper ranks countries and river basins worldwide based on their exposure water-related risks. Specifically, it provides national and basin-level scores derived from more localized water-risk scores from the Aqueduct Water Risk Atlas. Rankings are available for 181 countries, the world’s 100-largest river basins by area, and the planet’s 100-most populous river basins for five different measures of water supply and demand.'
- http://www.wri.org/publication/aqueduct-country-river-basin-rankings
Grænseoverskridende grundvandsmagasiner / Atlas of Transboundary Aquifers: Global maps, regional cooperation and local inventories. International Hydrological Programme. Division of Water Sciences. UNESCO 2009.
- http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192145e.pdf
'The understanding of hydrogeology has ancient beginnings with the construction of qanats, which are slightly inclined tunnels dug into a hillside, to tap the groundwater contained in an aquifer, for use by settled populations in many parts of the Asian continent. The Greek and the Indian civilisations thrived on water drawn from wells, which are a specialised form of qanats in the sense that a well is a vertical shaft dug into an aquifer for the withdrawal of a reliable supply of water. The transition from this form of traditional and indigenous knowledge to quantitative hydrogeology is marked by the work of the French Engineer, Henry Darcy (1803–1858) who determined the mathematical law that governs the movement of groundwater through an aquifer. In less than a decade following Darcy’s statement the ability to predict the volume and rate of production of water from a well was widely understood among the earliest professional hydrogeologists.'
García, N., Cuttelod, A. and Abdul Malak, D. (eds.) (2010). The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in Northern Africa. Gland, Switzerland, Cambridge, UK, and Malaga, Spain : IUCN, 2010. xiii+141pp.
- https://cmsdata.iucn.org/downloads/the_status_and_distribution_of_freshwater_biodiversity_in_northern_africa.pdf
CRS: Global Access to Clean Drinking Water and Sanitation: U.S. and International Programs. / : Tiaji Salaam-Blyther, 2012.
Handels- og Søfartsmuseets kortsamling: Foliooversigt, 2009.
- http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/foliooversigt.html
IWA Water Wiki - http://iwawaterwiki.org/xwiki/bin/view/About/
Irak er løbet tør for vand, og der er ingen løsning i sigte. / : Waleed Safi. I: Information, 19. juli 2018.
The blockade of Gaza: Five years on
Gaza's deadly drinking water
- http://www.map-uk.org/files/1052_gaza_health_report_web_version.pdf
Gaza's only fresh water source is now too dangerous to drink and is contaminated with fertiliser and human waste, according to a shocking new report from Medical Aid for Palestinians (MAP) and
Save the Children: Gaza's Children: Falling Behind - The effect of the blockade on child health in Gaza. - 2012. - 32 s.
Impact of socio-economic development and climate change on water resources and water stress / Lucas Menzel et al. Center for Environmental Systems Research (CESR), University of Kassel.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2003), The Right to Water (article 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- http://www.forcedmigration.org/sphere/watsan.htm
Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam. / : Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 1459, 2013,
Er vi ved at løbe tør for vand? / : Fiona Harvey. I: Information, 4. juli 2018.
Orbis Latinus
- http://olo.rigeo.net/
'Orbis Latinus Online (OLO) is based on the three-part print publication of Orbus Latinus from 1972.'
Orbis latinus; oder, Verzeichniss der lateinischen benennungen der bekanntesten städte etc., Meere, Seen, Berge und Glüsse in allen Theilen der Erde, nebst einem deutsch-lateinischen Register derselben. Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuche . / : Johann Georg Theodor Grässe.
- Dresden, G. Schönfeld [etc., etc.], 1861 ; 1909 ; 1972 .
- https://archive.org/details/bub_gb_pTgLAAAAQAAJ
- https://archive.org/details/bub_gb_oJt-AAAAMAAJ
River Basin Organizations and the Sustainable Governance of Internationally Shared Rivers and Lakes. / : Susanne Schmeier. Routledge. 2013,
Selv små mængder nitrat i drikkevand kan give kræft, viser ny forskning. Nu reagerer myndighederne : Enestående dansk undersøgelse påviser øget kræftrisiko ved nitratkoncentrationer langt under grænseværdien – nu presses miljøministeren til at revurdere den gældende grænse. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 14. februar 3018.
Vandet tager deres land, deres mindesmærker, deres levebrød: Over en flere tusinde kilometer lang kyststrækning i Vestafrika er den globale opvarmning ikke en abstrakt mulighed, men daglig faretruende virkelighed i form af massiv kysterosion, der smadrer hele samfund og driver mennesker ud i desperat migration og fattigdom. / : Matteo Fagotto. I: Informations Moderne Tider, 21. maj 2016.
UN Watercourses Convention User's Guide. / : 2012 Alistair Rieu-Clarke, Ruby Moynihan and Bjørn-Oliver Magsig.
- http://www.gwp.org/Global/Our%20Approach/Strategic%20Allies/User's%20Guide%20to%20the%20UN%20Watercourses%20Convention%20(2012).pdf
The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World.
- Paris : The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009. - 429 s., herunder World Water Development Report indicators.
- http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr3-2009/


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page