klimapolitik

Al den internationale og danske politik, der har klimaet og klimaforandringer som emner.
Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer blev, ifølge Folketingets EU-Oplysning, vedtaget i december 1997 og forpligter nogle af de industrialiserede lande til at mindske deres udledning af seks drivhusgasser (kuldioxid, methan, nitrogenoxider, hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid) med mindst 5 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til niveauet i 1990. EU ratificerede Kyotoprotokollen den 31. maj 2002, og EU-landene har forpligtet sig til at mindske deres udledning med 8 pct. i den nævnte periode.
Parisaftalen trådte i kraft den 4. november 2016, blot et år efter den blev indgået på FN's 21. klimakonference (COP21) i december 2015. Parisaftalen forpligter medlemslandene til at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og arbejde for at begrænse den til 1,5 grad. EU forpligter sig til at reducere udledningerne med mindst 40 pct. i 2030 i forhold til 1990. I EU har man bestemt sig for, at EU og medlemslandene opfylder deres reduktionsbidrag i fælleskab (såkaldt joint fulfillment). Den danske klimapolitik er ifølge Energistyrelsen, i høj grad drevet af opfyldelsen af Danmarks internationale klimaforpligtelser og opfyldelsen af nationale målsætninger på energiområdet, der har en stor effekt på udledningen af drivhusgasser fra Danmark. Dertil kommer, at rammerne omkring den danske klimapolitik er fastlagt i den danske klimalov.
EU's klimapolitik har til formål at sikre fælles målsætninger, der gør EU mere klimavenligt. EU har fælles klimamål for blandt andet drivhusgasser, vedvarende energi og effektiv brug af energi.
Kyotoprotokollen Retsinformation
Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 29. maj 2001
Folketingsbeslutning om ratifikation af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer
Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, vedtaget i december 1997 i Kyoto, Japan, på den tredje partskonference (COP3) under FN s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og underskrevet af Danmark i New York den 29. april 1998
Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN's rammekonvention om klimaændringer
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23101
3. »Mellemstatsligt Panel for Klimaændringer«: det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer, som blev etableret i 1988 i fællesskab mellem »World Meteorological Organization« (WMO) og De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP).
4. »Montreal-protokollen«: Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, som blev vedtaget i Montreal den 16. september 1987 og med de efterfølgende justeringer og ændringer.
Se også: Billisme ; drivhusgas ; Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ; energipolitik ; Energistyrelsen ; miljøpolitik.

Litteratur

Er der en voksen til stede? / : Anddrea Dragsdahl. I: Information, 16. marts 2019.
Klimaet på Dagsordenen – Dansk klimadebat 1988-2012. / : Oluf Danielsen. Multivers, 2015.
Indhold: Klimadebatten i sociologiske, journalistiske og naturvidenskabelige sammenhænge ; Klimavidenskaben under behandling i Information og Weekendavisen ; De meget lange forhandlingers vej - fra Stockholm over Rio og Kyoto til København og Doha ; Omstillingen til lavkulstofsamfundet.
Klimapolitisk redegørelse 2017. / : Energi-, forsynings- og klimaministerens redegørelse til Folketinget om klimapolitikken, 2017.
Leder: Giv klimaet en ny lov. I: Information, 8. april 2019.
Leder: Klimakampen spidser til. I: Information, 24. april 2018.
Leder: Regeringen har leveret en klimaplan med kurs mod katastrofen : Danmark opfylder ikke sine forpligtelser i Parisaftalen, hvis Folketinget vedtager klimaudspillet fra regeringen. 80 pct. af udspillets effekt opnås ved regnskabsøvelser, der ikke fordrer nogen ny klimaindsats / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 10. oktober 2018.
Leder: Ungdomsoprøret. I: Information, 14. marts 2019.
Leder: Venstres kamp mod Klimarådet. I: Information, 7. januar 2019.
Regeringen har ikke beregnet de samlede klimakonsekvenser af infrastrukturplan til 112 milliarder kroner : Regeringen og Dansk Folkeparti bliver nu kritiseret for ikke at have beregnet, hvor meget den omfattende infrastrukturplan vil påvirke Danmarks CO2-udledning. Det vil være en meget tidskrævende opgave, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA). / : Martin Bahn. I: Information, 26. marts 2019.
Revolution. / : John Scales Avery. The Danish Peace Academy, 2019.
Skolebørn går forrest i enestående klimaprotester. / : Anddrea Dragsdahl. I: Information, 14. marts 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page